تثبيت لايه هاي خاكريز و روسازي راه ها
 

1- كليات
1-1 تعريف تثبيت
تثبيت خاك به اصلاح و بهبود خواص فيزيكي و مهندسي آن براي تامين يك رشته اهداف از پيش تعيين شده اطلاق مي شود. تثبيت خاكها به طرق گوناگون نظير روش هاي مكانيكي، شيميايي، فيزيكي، بيولوژيك ( روياندن گياه)، و روش الكتريكي امكان پذير است.
1-2 اهداف تثبيت
برخي از خاكها به علت مشخصات فني نا مطاوب و يا دارا بودن مقادير قابل توجهي رس يا لاي براي عمليات راه سازي نا مرغوب محسوب مي شود.

اهم اهداف تثبيت خاك تامين يك يا تعدادي از موارد زير است:
1. استفاده هاي موثر از قرضه هاي جانبي
2. اصلاح خاكهاي نرم و كم مقاومت
3. افزايش دوام خاك
4. افزايش مقاومت باربري خاك
5. كاهش نفوذپذيري
6. كاهش تورم و انقباض خاك
7. كاهش رطوبت خاك
8. كاهش دامنه خميري خاك
9. جلوگيري از فرسايش خاك
10. كاهش ضخامت لايه هاي روسازي
11. ايجاد لايه هاي اساس و زيراساس با قابليت باربري بيشتر
12. بازسازي روسازي هاي فرسوده با استفاده از مصالح موجود
13. آماده سازي محوطه اي براي اجراي آسانتر عمليات ساختماني
14. كاهش گرد و غبار
15. صرفه جوئي در مصرف مصالح
16. صرفه جوئي در مصرف انرژي
17. تسريع در عمليات اجرائي

2-تثبيت خاك و مصالح دانه اي با آهك

آهك انواع مختلف داردكه متداولترين :
الف: آهك زنده (CaO )
ب: آهك شكفته ( Ca (OH) 2 )
ج:آهك زنده دولوميتي (CaO+MgO)
د: آهك شكفته دولوميتي ((Mg(OH)2 or Ca (OH)2
آهك زنده ماده اي است با رنگ متمايل به سفيد كه درجه ذوب آن بين 2580 تا 2750 درجه سانتيگراد متغير است. وزن مخصوص آهك زنده بين 1/3 تا 3/3 گرم بر سانتيمتر مكعب مي باشد.
آهك زنده در مقايسه به آهك شكفته تغيير حجم بيشتري دارد. بطور متوسط تغيير حجم آهك زنده به آهك شكفته 5/2 تا 3 برابر بيشتر است. تبديل آهك زنده به آهك شكفته همراه با تغيير در وزن مخصوص آن انجام مي شود، بطوري كه پس از شكفته شدن وزن مخصوص آن به حدود 2/2 تا 4/2 گرم بر سانتيمتر مكعب كاهش مي يابد.
بطور كلي آهك زنده ماده تثبيت كننده مؤثري نسبت به آهك شكفته است و اگر بصورت دوغاب به خاك اضافه شود مقاومت بيشتري را نسبت به موقعيكه به صورت پودر اضافه مي شود ايجاد مي كند.


2-1 خاك مناسب براي تثبيت با آهك
آهك اصولاً براي تثبيت خاكهاي ريزدانه كه دامنه خميري آنها بزرگتر از 10 و خاكهاي رسي خيلي خميري ( PI > 35) مناسب است. آهك براي تثبيت خاكهايي كه حاوي مقدار بيش از دو درصد مواد آلي و همچنين حاوي مقدار بيش از نيم درصد سولفات قابل حل در آب مي باشند مناسب نيست.
بطور كلي خاكهايي كه در طبقه بندي يونيفايد در گرو ههاي SP-SC, CH-, CL, MH, GW-GC, GP-GC, GM-GC, SM-SC, SC, SM, SW-SC و يا در طبقه بندي اشتو در گروههايA4 -A5- A6- A7 و A2 قرار دارند قابليت تثبيت شدن با آهك را دارا هستند.
تجربه نشان داده است خاكهايي كه PH آنها كمتر از 7 است ويا حاوي مقدار بيش از يك درصد مواد آلي كربن دار هستند و واكنش خوبي با آهك ندارند.
 

2-2 طرح تثبيت خاك با آهك
هدف اصلي از طرح تثبيت خاك با آهك تعيين درصد آهك مناسب براي خاكي با مشخصات معين است كه بايد در شرايط مشخصي از نظر قرارگيري لايه در زير سازي و يا روسازي و شرايط محيطي منطقه اي كه راه از آن مي گذرد استفاده شود. متغير اصلي در طرح تثبيت يك خاك معين درصد آهك است زيرا خصوصيات و ويژگيهاي خاك ثابت است.
درصد مناسب آهك بايستي پس از ارزيابي تاثير درصدهاي مختلف آهك بر مشخصات فني مورد نظر خاك تثبيت شده با آهك تعيين شود.
درصد تثبيت آهك براي تثبيت خاكها برحسب درصد وزني خاك خشك تعيين مي شود.
طرح تثبيت خاك با آهك در آزمايشگاه با توجه به معيارهاي طرح شامل مراحل زير است:
الف: آماده كردن نمونه ها
ب: عمل آوردن نمونه ها
ج: انجام آزمايشهاي لازم
د: تعيين درصد آهك مناسب

2-2-1 آماده كردن مخلوطهاي خاك و آهك به اين ترتيب انجام مي شود كه ابتدا مقدار معيني خاك و آهك بصورت خشك با يكديگر مخلوط شده و سپس مقدار آب لازم به آن اضافه شده و به خوبي مخلوط مي شوند.
نحوه تراكم و وزن مخصوص نمونه هاي متراكم شده بايد كنترل شود.

2-2-2 دما، رطوبت و مدت زمان عمل آوردن نمونه هاي آزمايشي نيز بايد كنترل شود. در موارديكه مقاومت آني مخلوط خاك و آهك مورد نظر است عمل آوردن نمونه ها لزومي نداشته و پس از تراكم نونه ها مي توان آزمايشهاي لازم را بر روي آنها انجام داد.
بطور معمول و در صورتيكه مقاومت آني مخلوط خاك و آهك مورد نظر نباشد نمونه هاي خاك تثبيت شده با آهك بايد قبل از انجام آزمايشهاي لازم بر روي آنها به مدت 28 روز در دماي 23 درجه سانتيگراد عمل آورده شوند. شرايط عمل آوردن تسريع شده نيز شامل عمل آوردن نمونه ها به مدت 48 ساعت در دماي 50 درجه سانتيگراد است. توصيه مي شود كه براي جلوگيري از كربناته شدن آهك و همچنين جلوگيري از كاهش رطوبت نمونه ها عمل آوردن نمونه ها در پوشش هاي پلاستيكي و يا ظروف دربسته انجام شود.

2-2-3 تعيين درصد آهك مناسب
روشهاي زيادي براي طرح مخلوطهاي خاك و آهك وجود دارد كه از نظر هدف و منظور از تثبيت خاك مي توان آنها را به در گروه تقسيم كرد. گروه اول شامل روشهايي است كه هدف از تثبيت خاك كاهش خواص خميري كاهش تورم و يا افزايش مقاومت آني است.گروه دوم شامل روشهايي است كه هدف اصلي از تثبيت خاك افزايش مقاومت و دوام مصالح است.
2-2-3-1 براي تعيين درصد آهك مناسب جهت اصلاح خواص خميري خاكهاي ريزدانه، ابتدا خاك و آهك و آب با يكديگر بخوبي مخلوط و سپس به مدت يك ساعت به همان حالت شل رها مي شود تا واكنشهاي اني بين خاك و آهك به وقوع بپيوندند.درصد آهك مناسب براي يك خاك درصد آهكي است كه دامنه خميري يا حد رواني مورد نظر را تامين نمايد.

2-2-3-2 براي ارزيابي و بررسي افزايش CBR خاكها و همچنين تعيين درصد تورم خاكهاي اصلاح شده با آهك از آزمايش CBR استفاده مي شود.

2-2-3-3 براي تعيين درصد آهك مناسب جهت افزايش مقاومت از نتايج آزمايش فشاري تك محوري بر روي نمونه هاي خاك تثبيت شده با آهك استفاده مي شود.نحوه انجام اين آزمايش به اين ترتيب است كه ابتدا آب و آهك و آب بخوبي با يكديگر مخلوط شده و سپس با استفاده از روش تراكم اشتو T-99 نمونه هاي استوانه اي شكل ساخته مي شوند. نمونه هاي بدست آمده به مدت و دماي مورد نظر در اين آزمايش عمل آورده شده و سپس تحت آزمايش فشاري تك محوري قرار مي گيرد.

2-3 عمليات اجرايي تثبيت خاك با آهك
مراحل اجرايي عمليات تثبيت خاك با آهك شامل آماده كردن خاك، پخش آهك، اختلاط و آب پاشي، كوبيدن و تسطيح و عمل آوردن مخلوط مي شود.

2-3- 1 آماده كردن خاك
در هنگام شخم زني و پس از آن و همچنين در حين خرد و نرم كردن خاك بايد كليه مصالح نامناسب نظير ريشه و كنده درختان، مواد كودي و گياهي، دانه هاي بزرگ تر از 63 ميليمتر وساير مواد زايد جمع آوري و خارج شوند بطوريكه خاك آماده شده عاري از هر گونه مواد زايد خارجي باشد. مرطوب كردن خاكهاي خشك قبل از عمليات شخم زني نيز باعث تسهيل در اين عمليات مي شود.بطور كلي لازم است كه حدود 5/0 سانتيمتر از سطح لايه تثبيت شده خاك با آهك با استفاده از تيغه گريدر تراشيده مي شود زيرا كيفيت اين مصالح كه در معرض هوا قرار دارد بدليل كربناته شدن مرغوب نيست.

2-3-2 پخش آهك
پخش آهك برروي خاك آماده شده به طرق مختلف كه عبارتند از : پخش دستي با وسايل مكانيكي بصورت خشك يا دوغاب ويا تزريق با فشار امكان پذير است.

2-3-3 اختلاط خاك و آهك
به سه روش خاك و آهك با يكديگرمخلوط مي شود. اين روشها عبارتند از : روش اختلاط در محل، روش اختلاط در كارخانه و روش تزريق با فشار. روش اخيرالذكر بيشتر براي پايداري پي ساختمانها و پلها كاربرد دارد.

2-3-4 كوبيدن مخلوط خاك وآهك
كوبيدن مخلوط خاك آهك آماده شده بايد بلافاصله پس از آن كه مخلوط خاك و آهك بخوبي آب پاشي و مخلوط انجام شود.
كوبيدن و متراكم كردن در دو يا سه مرحله انجام ميشود. براي مرحله اول كوبيدن مصالح تثبيت شده بهتر است كه از غلطك هاي پاچه بزي لرزنده استفاده شود و عمليات تراكم تا زماني كه ديگر پاچه هاي غلطك در مصالح كوبيده شده فرو نرود ادامه داشته باشد. براي مرحله دوم غلطك زني از غلطك هاي چرخ لاستيكي استفاده شود.در برخي موارد ممكن است از غلطك هاي چرخ فولادي براي مرحله سوم و كوبيدن نهايي مصالح تثبيت شده با آهك استفاده شود.
 

+ نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۳:۵۹ بعد از ظهر |
اگر تنهاترين تنهايان شوم باز هم خدا هست او جانشين تمام نداشتنهاي من است

+ نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۲:۱۳ بعد از ظهر |

 نحوه اجرای سدهای مخزنی به روش بتن غلتکی RCC
38 درصد از کل سدهائی که تا سال 1950 به ارتفاع 50 فوت (15 متر) و بیشتر احداث گردید (بدون درنظر گرفتن سدهائی که در چین ساخته شد) بتنی بوده است. از سال 1951 تا 1977 نسبت سدهای بتنی ساخته شده به حدود 25 درصد رسید. این تقلیل طی سالهای 1978 تا 1982 ادامه داشت و نسبت سدهای بتنی به 5/16 درصد رسید اما این کاهش در محبوبیت سدهای بتنی مقارن با زمانی بود که استفاده از سدهای بتنی در دره های تنگ رو به افزایش بود. بنابراین کاهش سدهای بتنی مربوط به دره های عریض می شد که به جای سدهای بتنی وزنی، سدهای خاکی و سنگریزه ای احداث گردید که ارزانتر و بیشتر قابل توجیه بودند دلیل این امر بازده خیلی بالی ماشین آلات، تجهیزات و روش ساخت در این نوع سدها بوده است.
کاهش تعداد سدهای بتنی باعث تشکیل دو گردهمایی مهم توسط دست اندرکاران سدسازی در آسیا در ایالت کالیفرنیای آمیرکا شد. گردهمایی اول تحت عنوان ساخت سریع سدهای بتنی در سال 1970 و گردهمایی دوم در سال 1972 بنام ساخت اقتصادی سدهای بتنی برگزاری گردید. اقدام مشابهی در ژاپن باعث تشکیل کمیته ای تحت عنوان کمیته ساخت منطقی سدهای بتنی در سال 1974 توسط وزارت عمران شد.
در خلال این زمان هر چند هزینه ساخت سدهای خاکی نسبت به سدهای بتنی در حال کاهش بود ولی از طرف دیگری تجارب نشان دادند که سدهای خاکی ایمنی کمتری نسبت به سدهای بتنی داشته و دارند، سوابق نشان می دهد که از سال 1928 به بعد از سدهای بتنی به ارتفاع بیش از 15 متر فقط سدی 62 متری کالیفرنیا بخاطر نقص پی و سدهالپاست فرانسه به ارتفاع 61 متر در اثر لغزش تکیه گاه آن ویران شدند. در حالیکه آمار موجود نشان داده که صدها سد خاکی با اندازه های مختلف طی 60 سال گذشته تخریب شده اند. دلیل اصلی تخریب سد خاکی روگذری و فرسایش درونی خاکریز می باشد.
با توجه به آسیب پذیری سدهای خاکی، متخصصین در گردهمایی آسلیمار (Asiolmar) و دیگر محققین به دنبال نوع جدیدی از مصالح برای سدسازی بودند که ایمنی سد بتنی و سرعت اجرای سد خاکی را تواماً دارا باشد. تا اینکه در اوایل سال 1960 و 1970 ابتکار جدید احداث سد بتنی غلتکی مطرح شد. در سالهای 1960 چند پروژه با اندیشه ترکیب مزایای سدهای بتنی و خاکی طراحی شدند این سدهای مخلوط نتیجه مطالعات و نوآوری های مهندسین سازه و ژئوتکنیک بودند، متاسفانه بعلت تخصصی بودن هر یک از این دو رشته، ارتباط محدودی بین پیشگامان اولیه برقرار بوده بر این اساس متخصصین هر یک از این دو رشته آگاهی محدودی نسبت به تلاشهای اولیه یکدیگر داشتند.
سدهای بتن غلتکی (آر، سی، سی) بعنوان نوع جدیدی از سد طی سالهای 1980 مطرح شد. این نوع سدها با توجه به هزینه کم که قسمتی از آن ساخت سریع آنها ناشی در زمان نسبتا کوتاهی در سراسر دنیا مورد قبول واقع شده و پیشرفت ناگهانی قابل توجهی را در امر طراحی و ساخت بوجود آورند کاربرد این در سالهای 1990 و بعد از آن مطرح گردید: این سد با هزینه کمتر و ایمنی نظیر سدهای بتنی کلاسیک می باشد بتن غلطکی بیش از آنکه یک نوع مصالح جدید باشد روشی جدید برای اجراست. بتنی غلتکی با خاک سیمانته شده که با روشهای مشابه اجرا می شود.
بعلت آنکه شامل سنگدانه های بزرگتر از 4،3 اینچ (19 میلی متر) بعنوان درشت ترین سنگدانه بوده و خواص مشابه با بتن معمولی داراست. متفاوت می باشد. در خاک سیمانته عموما ماسه مصرف شده با مقاومت پائین تر نسبت به بتن غلتکی حاصل می شود در حال حاضر سه نوع سد (پای پل، جگین، زیروان) از اینگونه سدها در کشور در مرحله اجرا قرار دارد و سدهای دیگری نیز در مرحله اجرا قرار دارد.
هدف از تشکیل این کارگاه آمزوشی توجه به یکی از روشهای جدید سد سازی بمنظور صرفه جوئی در هزینه ساخت سدها و آشنائی با مسائل مختلف در این ارتباط می باشد.
در فرهنگ اصطلاحات بتن و سیمان انجمن بتن آمریکا (90- R 116 ACI)، بتن غلتکی بدین ترتیب تعریف می شود: بتن متراکم شده با غلتک، بتنی که با حرکت بر روی آن در حالت سخت نشده، متراکم می شود. در ادبیات فنی با نام رول کریت نیز از آن نامبرده می شود. این روش، امروزه اغلب تحت عنوان بتن غلتکی یا به صورت خلاصه Rcc به کار برده می شود.
بتن غلتکی سخت شده، در اصل دارای همان خصوصیات بتن های معمولی که به صورت درجا ریخته شده و به عمل می آیند، می باشد و محصول نهایی به زبان ساده «بتن» تلقی می شود.
خاصیت روانی و پلاستیکی بتن غلتکی در حالت تر، اساسا متفاوت با خواص پلاستیکی بتن درجا ریز معمولی می باشد. اسلامپ بتن غلتکی باید در حد صفر باشد تا قادر به تحمل وزن غلتک متراکم کننده باشد. ماشین آلات مورد استفاده جهت حمل و نقل، بارگیری .و تراکم بتن Rcc شامل ماشین آلاتی با ظرفیت زیاد می باشند که در کارهای خاکی حجیم، نظیر سد سازی و راهسازی به کار می روند. به طور کلی در ساختن بتن غلتکی میزان عملیات دستی (غیر ماشینی) مورد نیاز در مقایسه با عملیات ساخت بتن های معمولی کمتر است.

+ نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۲:۶ بعد از ظهر |
نسبت به سدهای بتنی وزنی معمولی:

 

-        مصرف سیمان کمترو جایگزین کردن مواد سیمانی با پوزولان وکاهش حرارت هیدراتاسیون دربتن

-         عدم نیاز به سیستم خنک کننده ثانویه( لوله گذاری جهت خنک کردن بتن )

-         سرعت بالادرساخت بدلیل انتقال ،پخش وتراکم توسط ماشین آلات عملیات خاکی بجای استفاده از جرثقیل ،باکت وویبراتوردستی 

-        کاهش میزان قالب بندی

-         کاهش درزهای قائم

-         امکان حذف یا کاهش ابعاد تونل انحراف و فرازبند(کاهش قیمت تمام شده سیستم انحراف)

-        محیط وسیع کار و ایمنی بیشتر

-      نیاز کمتر به کارگرماهر

-        کاهش شدید خطرات سیلاب در پایین دست و کاهش هزینه ودوره ساخت سد انحرافی

-         قابلیت احداث بر روی رودخانه های فصلی

 

نسبت به سدهای خاکی:

 

-       عدم نشت آب از بدنه سد

-        عدم نشست پذیری و عدم جدایش سازه های هیدرولیکی( سر ریز جانبی )از سد

-       استفاده از مصلح یکنواخت در جسم سد و محدودیت اجرایی کمتر در استفاده از مصالح

-        قابلیت استفاده بیشتر در مناطق مختلف

-        امکان حذف یا کاهش ابعاد تونل انحراف و فرازبند ( کاهش قیمت تمام شده سیستم انحراف )

-        کاهش حجم بدنه سد

+ نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۲:۳ بعد از ظهر |
روزی مردی , عقربی را دید که درون آب دست و پا می زند . او تصمیم گرفت عقرب را نجات دهد , اما عقرب انگشت او را نیش زد. مرد باز هم سعی کرد تا عقرب را از آب بیرون بیاورد , اما عقرب بار دیگر او را نیش زد . رهگذری او را دید و پرسید:”برای چه عقربی را که نیش می زند , نجات می دهی” . مرد پاسخ داد:”این طبیعت عقرب است که نیش بزند ولی طبیعت من این است که عشق بورزم

+ نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۱:۵۲ بعد از ظهر |
سخن روز :برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد.
+ نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۱:۱۶ بعد از ظهر |
در يك شهربازي پسركي سياهپوست به مرد بادكنك فروشي نگاه مي كرد كه از قرار معلوم فروشنده مهرباني بود.
بادكنك فروش يك بادكنك قرمز را رها كرد تا در آسمان اوج بگيرد و بدينوسيله جمعيتي از مشتريان جوان را جذب خود كرد .
سپس بادكنك آبي و همينطور يك بادكنك زرد و بعد ازآن يك بادكنك سفيد را رها كرد .
بادكنك ها سبكبال به آسمان رفتند و اوج گرفتند و ناپديد شدند.
پسرك سياهپوست هنوز به تماشا ايستاده بود و به يك بادكنك سياه خيره شده بود
تا اين كه پس از لحظاتي پرسيد :

آقا! اگر بادكنك سياه را رها مي كرديد بالاتر مي رفت ؟

مرد بادكنك فروش لبخندي به روي پسرك زد و با دندان نخي را كه بادكنك سياه را نگه داشته بود بريد
و بادكنك به طرف بالا اوج گرفت و گفت : " آن چيزي كه سبب اوج گرفتن بادكنك مي شود
رنگ آن نيست بلكه چيزي است كه در درون خود بادكنك قرار دارد .

رنگ ها ... تفاوت ها ... مهم نيستند... مهم درون آدمه ، چيزي كه در درون آدم ها است
تعيين كننده مرتبه و جايگاهشونه و هرچقدر ذهنيات ارزشمندتر باشه ، جايگاه والاتر و
شايسته تري نصيب آدم ها ميشه.

+ نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۱:۱۵ بعد از ظهر |زني از خانه بيرون آمد و سه پيرمرد را با چهره های زیبا جلوي در ديد.

به آنها گفت: « من شما را نمي شناسم ولي فکر مي کنم گرسنه باشيد،

بفرمائيد داخل تا چيزي براي خوردن به شما بدهم.»


آنها پرسيدند:« آيا شوهرتان خانه است؟»

زن گفت: « نه، او به دنبال کاري بيرون از خانه رفته.»


آنها گفتند: « پس ما نمي توانيم وارد شويم منتظر می مانیم

عصر وقتي شوهر به خانه برگشت، زن ماجرا را براي او تعريف کرد.


شوهرش به او گفت: « برو به آنها بگو شوهرم آمده، بفرمائيد داخل

زن بيرون رفت و آنها را به خانه دعوت کرد.. آنها گفتند: « ما با هم داخل خانه

نمي شويم.»


زن با تعجب پرسيد: « چرا!؟» يکي از پيرمردها به ديگري اشاره کرد و گفت:« نام

او ثروت است.» و به پيرمرد ديگر اشاره کرد و گفت:«

نام او موفقيت است. و نام من عشق است، حالا انتخاب کنيد که کدام يک از ما

وارد خانه شما شويم.»


زن پيش شوهرش برگشت و ماجرا را تعريف کرد. شوهـر گفت:« چه خوب،

ثـروت را دعوت کنيم تا خانه مان پر از ثروت شود! » ولي

همسرش مخالفت کرد و گفت:« چرا موفقيت را دعوت نکنيم؟»


فرزند خانه که سخنان آنها را مي شنيد، پيشنهاد کرد:« بگذاريد عشق را دعوت

کنيم تا خانه پر از عشق و محبت شود

مرد و زن هر دو موافقت کردند. زن بيرون رفت و گفت:« کدام يک از شما عشق

است؟ او مهمان ماست.»


عشق بلند شد و ثروت و موفقيت هم بلند شدند و دنبال او راه افتادند. زن با

تعجب پرسيد:« شما ديگر چرا مي آييد؟»


پيرمردها با هم گفتند:« اگر شما ثروت يا موفقيت را دعوت مي کرديد، بقيه نمي

آمدند ولي هرجا که عشق است ثروت و موفقيت هم هست! »

+ نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۱:۷ بعد از ظهر |

اعتقاد به قدرت مافوق قوانین عادی طبیعت برای یک موجود، اعم از فرشته یا انسان (مثلا پیغمبر یا امام)، شرک است اما اعتقاد به قدرت و تاثیر در حد معمولی و متعارف شرک نیست.
و همچنین اعتقاد به قدرت و تاثیر انسان از دنیا رفته نیز شرک است، زیرا انسان مرده جماد است و از نظر قوانین طبیعی، جماد نه شعور دارد نه قدرت و نه اراده، پس اعتقاد به درک داشتن مرده و سلام کردن به او و تعظیم کردن و احترام کردن او و خواندن و ندا کردن او و چیز خواستن از او شرک است، زیرا مستلزم اعتقاد به نیروی ماوراءالطبیعی برای غیر خداست.
و همچنین اعتقاد به تاثیرات مرموز و نشناخته برای اشیاء، مساله اعتقاد به تاثیر داشتن یک خاک بخصوص در شفای بیماری و یا تاثیر داشتن مکان مخصوص برای استجابت دعا شرک است، زیرا مستلزم اعتقاد به نیروی ماوراءالطبیعی در یک شی ء است، چه هر چه که طبیعی است، شناختنی و آزمودنی و حس کردنی و لمس کردنی است.

علیهذا اعتقاد به مطلق تاثیرات برای اشیاء شرک نیست (آنچنانکه اشاعره پنداشته اند) بلکه اعتقاد به تاثیرات مافوق الطبیعی برای اشیاء شرک است. پس هستی تقسیم می شود به دو بخش: طبیعت و ماورای طبیعت. ماوراءالطبیعه قلمرو اختصاصی خداوند است و طبیعت قلمرو اختصاصی مخلوق او و یا قلمرو مشترک خدا و مخلوقات است. یک سلسله کارها جنبه ماوراءالطبیعی دارد از قبیل احیاء (زنده کردن) و اماته (میراندن)، روزی دادن و امثال اینها و باقی کارهای عادی و معمولی است. کارهای فوق معمولی قلمرو اختصاصی خداست و باقی، قلمرو مخلوقات او. این از جنبه توحید نظری.

اما از جنبه توحید عملی هر نوع توجه معنوی به غیر خداوند یعنی توجهی که از طریق چهره و زبان توجه کننده و چهره و گوش ظاهری شخص مورد توجه، نباشد بلکه توجه کننده بخواهد نوعی رابطه قلبی و معنوی میان خود و طرف مقابل برقرار کند و او را بخواند و متوجه خود سازد و به او توسل جوید و از او اجابت بخواهد همه اینها شرک و پرستش غیر خداست، چون عبادت جز اینها چیزی نیست و عبادت غیر خدا به حکم عقل و ضرورت شرع جایز نیست و مستلزم خروج از اسلام است.
بعلاوه انجام این گونه مراسم، گذشته از اینکه انجام مراسم عملی عبادت است برای غیر خدا و عین اعمالی است که مشرکان برای بتها انجام می دادند، مستلزم اعتقاد به نیروی ماوراءالطبیعی برای شخصیت مورد توجه (پیغمبر یا امام) است.

با توجه به موازین توحیدی، این نظریه از لحاظ توحید ذاتی در حد نظریه اشاعره شرک آلود است و از نظر توحید در خالقیت و فاعلیت، یکی از شرک آمیزترین نظریه هاست.
قبلا در رد نظریه اشاعره گفتیم که اشاعره از اشیاء نفی تاثیر و سببیت کرده اند به حساب اینکه اعتقاد به تاثیر و سببیت اشیاء مستلزم اعتقاد به قطبها و منشاها در مقابل خداست، و گفتیم اشیاء آنگاه به صورت قطبها در مقابل خداوند درمی آیند که در ذات، استقلال داشته باشند.
از اینجا معلوم می شود اشاعره ناآگاهانه نوعی استقلال ذاتی که مستلزم شرک ذاتی است برای اشیاء قائل بوده اند، اما از آن غافل بوده اند و خواسته اند با نفی اثر از اشیاء، توحید در خالقیت را تثبیت نمایند، لهذا در همان حال که شرک در خالقیت را نفی کرده اند، ناآگاهانه نوعی شرک در ذات را تایید کرده اند.

عین این ایراد بر نظریه وهابی مآبان وارد است. اینها نیز ناآگاهانه به نوعی استقلال ذاتی در اشیاء قائل شده اند و از این رو نقش مافوق حد عوامل معمولی داشتن را مستلزم اعتقاد به قطبی و قدرتی در مقابل خدا دانسته اند، غافل از آنکه موجودی که به تمام هویتش وابسته به اراده حق است و هیچ حیثیت مستقل از خود ندارند، تاثیر مافوق الطبیعی او مانند تاثیر طبیعی او پیش از آنکه به خودش مستند باشد، مستند به حق است و او جز مجرایی برای مرور فیض حق به اشیاء نیست.
آیا واسطه فیض وحی و علم بودن جبرئیل و واسطه رزق بودن میکائیل و واسطه قبض ارواح بودن ملک الموت شرک است؟ از نظر توحید در خالقیت این نظریه بدترین انواع شرک است، زیرا به نوعی تقسیم کار میان خالق و مخلوق قائل شده است، کارهای ماوراءالطبیعی را قلمرو اختصاصی خدا و کارهای طبیعی را قلمرو اختصاصی مخلوقات خدا یا قلمرو اشتراکی خدا و مخلوق قرار داده است. قلمرو اختصاصی برای مخلوق قائل شدن عین شرک در فاعلیت است، همچنانکه قلمرو اشتراکی قائل شدن نیز نوعی دیگر از شرک در فاعلیت است.


منابع=جهان بینی توحیدی ص100-98
 
پاسخ با نقل قول
+ نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۰:۳۸ بعد از ظهر |

مگر مسلمانان نمى‏بينند كه امروز مراكز وهابيت در جهان به كانون هاى فتنه و جاسوسى مبدل شده‏اند كه از يك طرف اسلام اشرافيّت، اسلام ابوسفيان، ... و اسلام آمريكايى را ترويج ميكنند.

امام خمينى قدس‏سره مى‏فرمايند:

مگر مسلمانان نمى‏بينند كه امروز مراكز وهابيت در جهان به كانون هاى فتنه و جاسوسى مبدل شده‏اند كه از يك طرف اسلام اشرافيّت، اسلام ابوسفيان، ... و اسلام آمريكايى را ترويج ميكنند و از طرف ديگر سر بر آستان سرور خويش آمريكاى جهان خوار ميگذارند(1).

و در وصيتنامه سياسى الهى خود مى‏نويسند:

و مى‏بينيم كه ملك فهد هر سال مقدار زيادى از ثروت‏هاى بى‏پايان مردم را صرف طبع قرآن كريم و محالّ تبليغاتِ مذهبِ ضد قرآنى مى‏كند و وهابيت، اين مذهب سراپا بى اساس و خرافاتى را ترويج مى‏كند؛ و مردم و ملت‏هاى غافل را سوق به سوى ابرقدرت‏ها مى‏دهد و از اسلام عزيز و قرآن كريم براى هدم اسلام و قرآن بهره‏بردارى مى‏كند(2).
(1) صحيفه امام ج 21 ص 80، پيام امام خمينى به مناسبت سالگرد كشتار مكه.
(2) وصيت نامه سياسى و الهى امام خمينى، 26بهمن 1361 - 1 جمادى الاولى 1403

«شبکه خبر دانشجو»

+ نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۰:۳۵ بعد از ظهر |

تقوی


       پیری را پرسیدند تقوی چیست ؟ گفت : تقوی آن است که وقتی با تو حدیث جهنم گویند آتشی در درون خود برافروزی چنانکه آثار ترس بر تو ظاهر شود و وقتی حدیث بهشت گویند نشاطی بر جان تو براید چنانکه از شادی گونه های تو سرخ رنگ شود. چون خواهی متقی بر کمال باشی سواره دل باش و پیاده تن و به زبان بگویی و آنچه گویی از مایه علم و سرمایه خردمندی گوی که هر چه نه آن باشد بر شکل سنگ آسیا باشد که عمری می گردد و یک سر سوزن فراتر نشود.

اوست اول و آخر

    خداوند به داوود فرمود: ای داوود راه ما بر بندگان ما روشن دار و دوستی ما در دل ایشان افکن و نعمت ما به یاد ایشان ده و سخنان ما را در دل ایشان شیرین کن و بگوی که من آن خداوندم که با وجودم بخل نیست و با علمم جهلی نیست و با صبرم عجزی نیست و با غضبم ذجری نیست ..........و اگر بنده تقصیر کند و حق کرامت حق را نشناسد و شکر نعمت نگذارد خداوند او را عتاب کند.

پرسش عارفی از یکی از اغنیا

     یکی از عرفا روزی از یکی از اغنیا پرسید:دنیا را دوست داری؟گفت:بسیار.پرسید:برای بدست آوردن آن کوشش می کنی؟ گفت :بلی .سپس عارف گفت:در اثر کوشش،آن چه می خواهی بدست آوری؟
     گفت:متاسفانه تاکنون به دست نیاورده ام.عارف گفت:این دنیایی که تاکنون با همه ی کوشش هایت آن را به دست نیاورده ای،پس چطور آخرتی که هرگز طلب نکرده و در راه وصول به آن نکوشیده ای به دست خواهی آورد؟

     دنیا طلبیدیم ،به جایی نرسیدیم یارب چه شود آخرت ناطلبیده

اندوه هجران


به عبدالله مبارک عارف معروف گفتند: خواب دیدیم یک سال دیگر خواهی مرد!
عبدالله :روزگار درازی در پیش ما نهادی..
یک سال دیگر ما را اندوه هجران باید کشید! وتلخی فراق باید چشید!
+ نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۳:۱۶ بعد از ظهر |

ببخش قرآنی اين سايت شامل ترجمه قرآن و تلاوت آن توسط استاد پرهيزگارو منشاوي مي باشد.

انگليسي. عربي .فارسي

www.imamreza.net

1

بخش قرآني اين سايت شامل موتور جستجوگر قرآني و مقالات بسيار متنوع قرآني مي باشد بخش قرآني اين سايت داراي بخش فارسي نيز مي باشد.

انگليسي

www.submission.org

2

گزينه هاي اين پايگاه عبارتند از: قرآن ،پيامبر ،اهل بيت (ع) .بخش قرآن شامل :اهميت و جايگاه قرآن .معجزه قرآن،مصونيت از تحريف ،تفسيرو...

انگليسي و اردو

www.nidanet.org

3

گزينه هاي اين پايگاه عبارتند از:موضوعات اسلامي قرآن و بخش کودکان.بخش قرآن شامل : قراءت چندين سوره از سوره هاي قرآن ميباشد.که قابل دريا فت مي باشد.

انگلِسي

www.islam.org.nz

4

بخش قرآني اين پايگاه شامل :ترجمه قرآن ،صوت قرآن و فهرست مو ضوعي قرآن را نيز شامل مي شود.

انگلِسي

www.islamicresources.com

5

اين پايگاه مشتمل بر قرآن ،حديث ،عقايد ، فقه،مقالاتي پيرامون ديگر موضوعات اسلامي مي باشد بخش قرآني اين سايت داراي موتور جستجوگر به زبانهاي مختلف و.. مي باشد.

انگلِسي

www.islam.net

6

اين پايگاه شامل :قرآن،طب النبي و مطالب متنوع طبي از ديدگاه اسلام .گزينه قرآني اين پايگاه شامل مقالات مختلفي درباره قرآن و طب مي باشد.

عربي وانگليسي

www.islamicmedicine.org

7

اين سايت شامل 25 دعا از قرآن مي‌باشد كه هم به عربي و هم به زبان انگليسي موجود مي‌باشد.

« انگليسي »

www.abc.se

8

آموزش تجويد به صورت كامل با فهرست احكام تجويد، پخش تلاوتهاي قرآني، اعجاز قرآن، اصطلاحات قرآني، ارائه اشعار محلقه.

انگليسي و عربي

www.tajweed.com

9

بخش قرآني اين سايت شامل ترجمه قرآن توسط اساتيد مختلف و داراي بخش شنيداري نيز مي باشد.

عربي وانگليسي

www.muhaddith.org

10

شامل مقالات متعدد قرآني در موضوعات مختلف مي باشد.

انگليسي و عربي وفارسي

www.shahroudi.com

11

اين سايت اسلامي مي باشد.بخش قرآني اين سايت شامل کتابها .نرم افزارهاي قرآني و يک سري مقالات اسلامي و قرآني مي باشد .

انگليسي

www.onlineislamicstore.com

12

اين سايت قرآني و شامل آموزش تجويد قرآن مي با شد

انگليسي

www.abouttajweed.com

13

بخش قرآني سايت شامل ترجمه قرآن به زبانهاي مختلف و شامل تفسير قرآن به زبان انگليسي است.

انگلِسي

www.tanzeem.org

14

بخش قرآني اين سايت شامل مقالات قرآني .ترجمه قرآن به انگليسي و داراي بخش شنيداري نيز مِباشد.

انگليسي

www.islam101.com/quran

15

بخش قرآني اين سايت شامل مقالاتي درباره قرآن مي باشد.

انگلِسي

www.thewaytotruth.org

16

   مشتمل بر پخش قرآن كريم به طريقة شنيداري و تصويري به همراه فهرست آيات قرآن و معرفي آيات قرآن

انگليسي و عربي

www.topuae.net

17

مشتمل بر بخش قرآن كريم مي‌باشد كه اين بخش به ارائة آيات قرآني به شيوة صوتي و تصويري مي‌پردازد . معرفي انواع كتب قرآني، كتابهاي قرآني متناسب با تدريس در مدارس. كتاب اصطلاحات قرآني ، فضائل القرآن، اسرار و إطلاعا عامه از قرآن، احاديث قرآني ، بحوث اجتماعي

عربي

www.alquran-network.net

18

برگزاري مسابقات اسلامي و قرآني، جستجو گر واژگان قرآني

عربي

www.qurannet.net

19

اين سايت داراي نص مكتوب آيات قرآني، كشف الآيات، تلاوت قرآن توسط؛ شيخ عبدالباسط، منشاوي، پرهيزكار و … مي‌باشد . معرفي حافظان قرآن، نمايش نسخ قرآني ، معرفي كتب قرآن مرتبط با تجويد و علوم تفسير .

عربي

www.al-shia.com

+ نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۳:۵ بعد از ظهر |
رييس‌جمهور گفت: دنياي استكبار با حمله نظامي به برخي كشورها به بهانه بروز تنش و درگيري به دنبال مدل‌سازي براي تهاجم به كشورهاي مستقل است كه ضرورت دارد دولت‌ها و ملت‌ها با حفظ هوشياري و ايستادگي و مقاومت توطئه‌هاي شوم آنان را نقش بر آب كنند.
دكتر احمدي نژاد در ديدار رييس جمهور تركيه:
استكبار با حمله به برخي كشورها به بهانه درگيري داخلي بدنبال مدل‌سازي براي تهاجم به كشورهاي مستقل است

رييس‌جمهور گفت: دنياي استكبار با حمله نظامي به برخي كشورها به بهانه بروز تنش و درگيري به دنبال مدل‌سازي براي تهاجم به كشورهاي مستقل است كه ضرورت دارد دولت‌ها و ملت‌ها با حفظ هوشياري و ايستادگي و مقاومت توطئه‌هاي شوم آنان را نقش بر آب كنند.  »

 خبر جدید
دكتر احمدي نژاد در ديدار با دبيركل سازمان ملل:
ايران آماده كمك به ايجاد فضاي تعامل و گفتگو بين دولت‌ها و ملت‌ها است

رييس‌جمهوري اسلامي ايران و دبيركل سازمان ملل متحد مهمترين تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و بر لزوم احترام به حقوق انسانها و اتخاذ راهكارهاي انساني براي حل مشكلات تاكيد كردند. »

رييس‌جمهوري اسلامي ايران و دبيركل سازمان ملل متحد مهمترين تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و بر لزوم احترام به حقوق انسانها و اتخاذ راهكارهاي انساني براي حل مشكلات تاكيد كردند.

رييس جمهور در جلسه هيات دولت:
دفاع از ولايت فقيه يك تكليف است

رييس‌جمهور با بيان اينكه تمامي اعضاي دولت عالمانه، دقيق و در راستاي دفاع حقيقي از ولايت فقيه در تلاش هستند، گفت: بايد اين راه را پرصلابت‌تر از گذشته ادامه دهيم، و از اين پس وزرا در كلامشان نيز بايد از ولايت فقيه دفاع كنند زيرا اين يك تكليف است. »

رييس‌جمهور با بيان اينكه تمامي اعضاي دولت عالمانه، دقيق و در راستاي دفاع حقيقي از ولايت فقيه در تلاش هستند، گفت: بايد اين راه را پرصلابت‌تر از گذشته ادامه دهيم، و از اين پس وزرا در كلامشان نيز بايد از ولايت فقيه دفاع كنند زيرا اين يك تكليف است.

دكتر احمدي نژاد در ديدار رييس مجلس سناي پاكستان:
كشور هاي منطقه بايد فراتر از طراحي هاي دشمنان در مسير صلح و امنيت گام بردارند

رييس جمهور گفت: امروز بايد كشورها و ملت هاي منطقه دست به دست هم روابط و همكاري هاي خود را تقويت كرده و با معرفي حقيقت و زيبايي هاي فرهنگي ملت هاي خود به جهانيان، طراحي هاي دشمنان را در هم شكسته و خنثي كنند. »

رييس جمهور گفت: امروز بايد كشورها و ملت هاي منطقه دست به دست هم روابط و همكاري هاي خود را تقويت كرده و با معرفي حقيقت و زيبايي هاي فرهنگي ملت هاي خود به جهانيان، طراحي هاي دشمنان را در هم شكسته و خنثي كنند.

از سوي رييس جمهور صورت گرفت؛
انتصاب اعضاي هيات امناي تعدادي از دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي بنا به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در احكام جداگانه‌اي، اعضاي هيأت امناي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي لرستان، مازندران، شاهرود، كاشان، سبزوار، زاهدان، گلستان و مؤسسه انستيتو پاستور را منصوب كرد. » • دكتر احمدي نژاد در مراسم نكوداشت اساتيد نمونه كشور: ماموريت امروز ما اصلاح معادله تبعيض‌آلود حاكم بر جهان است
 • رييس جمهور در جمع فرهنگيان: معلمان چهره هاي ماندگار تاريخ هستند
 • پيام تبريك رييس جمهور به مناسبت قهرماني تيم ملي تكواندو
 • رييس‌جمهور بر لزوم اطلاع‌رساني مناسب در خصوص ابعاد اجرايي طرح هدفمند كردن يارانه ها تاكيد كرد
 • دكتر احمدي نژاد در مراسم افتتاح نمايشگاه كتاب تهران: اميدوارم روزي برسد كه زبان همه سياستمداران به جاي خودخواهي، زبان انديشه باشد
 • رييس‌جمهور در جلسه هيأت دولت: هرگز به دشمنان اجازه نخواهيم داد از برخي مسائل داخل كشور سوءاستفاده كنند
 • + نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۲:۵۶ بعد از ظهر |  لایه های خاکی ، زیر اساس ، اساس ، رویه ها

  هدف از روسازی: ایجاد یک سطح صاف و هموار که قابلیت تحمل وزن چرخ های وسایل نقلیه را داشته باشد و در طول عمر روسازی در تمام شرایط آب و هوایی پایداری خود را حفط کند . روسازی راه مجموعه ای از یک سری لایه های طراحی شده با مصالح ها بر روی لایه های تحکیم شده زمین طبیعی می باشد . زمین طبیعی در حالت عادی مقاومت و تراکم کافی را ندارد ، در نتیجه لایه های خاکریز با ضخامت های محدود تعریف شده ، پخش و کوبیده می شوند تا به ارتفاع از پیش تعیین شده بستر روسازی برسند .
  تا این قسمت زیر سازی راه گفته می شود و به مجموعه لایه های بعدی روسازی راه گویند.
  اولین لایه روسازی زیر اساس (Sub base) نامیده می شود . زیر اساس در تمام پروژه ها طراحی و احداث آن اجباری نیست ، در دوحالت از زیر اساس استفاده می کنیم :
  1. جاده اصلی باشد.
  2. زیر سازی راه ضعیف باشد.
  مصالح زیر اساس ، شن و ماسه ای نسبتا مرغوب هستند و با توجه به محدودیت ضخامت هر لایه ممکن است که در چند لایه این کار انجام شود .

  بعد از لایه زیر اساس ، لایه اساس (Base) را خواهیم داشت . اجرای لایه اساس در تمامی پروژه ها الزامیست.

  متاسفانه در ایران در بسیاری از پروژه های راهسازی، زیر اساس که وجودش اجباری نیست ریخته می شود اما اساس که وجودش الزامیست به دلیل پرهزینه بودن حذف می شود.

  مصالح اساس باز هم شن و ماسه اما با کیفیت بالاست (کاملا مرغوب) . در اینجا هم با توجه به محدودیت ضخامت هر لایه می تواند لایه اساس در چند لایه اجرا شود .

  در مورد لایه اساس با توجه به نزدیک بودن به سطح جاده می توانیم این لایه را با مواد خارجی تثبیت کنیم .

  مواد خارجی مثل : سیمان و یا قیر : (اساس تثبیت شده با سیمان یا اساس تثبیت شده با قیر )

  اساس های تثبیت شده مقاومت و دوام بیشتری خواهند داشت . اگر هم تثبیت نکنیم و شن و ماسه خالی باشد به آن اساس دانه ای گوییم . در یک روسازی می توانیم هم لایه اساس دانه ای و هم تثبیت شده داشته باشیم.

  نهایتا در آخرین لایه ها ، لایه های رویه را خواهیم داشت .

  لایه های رویه تابعی از میزان تردد در مسیر هستند و هرچه تردد بیشتر باشد رویه قوی تر و بادوام تر باید طراحی شود . به طور مثال در راه های فرعی درجه 3 (روستایی) میزان تردد بسیار کم و ناچیز می باشد ، در نتیجه می توانیم از رویه شنی استفاده کنیم . در راه های درجه 2 یا منطقه ای با تردد بیشتر می توانیم از آسفالت سرد استفاده کنیم و در صورتی که مسیر پر تردد یا جاده اصلی داشته باشیم می توانیم از رویه های بتنی و یا آسفالت گرم استفاده کنیم.در کشور هایی مانند ایران که تولید قیر زیاد و قیمت کمی هم دارد از آسفالت گرم استفاده می کنیم و شاید قریب به اتفاق تمام پروژه های سطح کشور آسفالتی باشد و بر عکس در کشور هایی که سیمان زیاد تولید می شود و ارزانتر خدمت مصرف کننده است رویه های بتنی توجیه پذیرند . رویه های بتنی مانند دال مسلح عمل می کنند ، در سطح کشور و در سطح شهر مکان هایی نیز می باشد که بتنی ساخته شده اند ( قسمتی از فرودگاه ، قسمتی از ترمینال ، زیر گذر حرم مطهر مشهد قبلا رویه بتنی داشته است و...)

  رویه های بتنی از لحاظ اجرا بسیار مشکل تر از رویه های آسفالتی می باشد . تعمیر مشکل تری هم نسبت به آسفالت دارد . ولی از لحاظ استقامت در مقایسه با آسفالت گرم ممکن است استقامت بیشتری داشته باشد .


  آسفالت گرم انواع مختلفی دارد . بهترین نوع آن بتن آسفالتی است ، هر آسفالت گرمی بتن آسفالتی نیست که بحث عمده ما نیز برای بتن آسفالتی خواهد بود .

  رویه : ( رویه بتنی ، آسفالت گرم ، آسفالت سرد، رویه شنی )


  عواملی که در طراحی روسازی تاثیر دارند :
  1. خاک بستر روسازی : که بایستی از لحاظ جنس و با نفوذ پذیری مورد بررسی قرار بگیرد.
  2. مصالح روسازی : که بایستی از لحاظ مقاومت و دوام بررسی کنیم .
  3. میزان تردد که بایستی بر اساس تعداد محورهای پیش بینی شده در طول عمر روسازی ، طراحی شود .
  4. عوامل جوی : روسازی بایستی در سرما و گرما و تکرار بارندگی ها و یخبندان ها پایداری خود را حفظ کند .
  روسازی هایی که رویه بتنی دارند ، اصطلاحا روسازی های سخت و روسازی هایی که رویه آسفالتی دارند ، اصطلاحا روسازی های انعطاف پذیر نامیده می شوند .

  در روسازی های انعطاف پذیر چون فشار ناشی ار چرخ های وسایل نقلیه در سطح کمتری به بستر روسازی فشار وارد می کنند ، در نتیجه شناخت رفتار خاک در بستر روسازی برای این نوع روسازی ها بسیار مهم است .

  برای شناخت خاک ، نمونه برداری و گمانه زنی انجام می دهیم .

  برداشت ها از محور راه و از کناره های راه پیشنهادی صورت می گیرد .

  فاصله نمونه ها بستگی به تنوع خاک دارد ، هرچه تنوع خاک بیشتر باشد ، فاصله نمونه ها کمتر انتخاب می شوند . این فاصله بین 15 تا 150 متر است .


  هدف از انجام نمونه برداری :
  1. تعیین جنس و مشخصات خاک بستر.
  2. تعیین محل و جنس خاک مناسب برای بکارگیری در خاکریزهاست.
  3. تعیین محل و جنس مصالح مناسب جهت تثبیت خاک هاست.
  4. تعیین محل و جنس مصالح مناسب جهت به کارگیری در لایه های روسازی است.
  5. مشخص کردن سطح آب های زیر زمینی می باشد.
  در پروژه های راه سازی عمق آب های زیر زمینی راباید مشخص کنیم ، چرا که اگر سه عامل زیر همزمان با هم اتفاق بیفتد باعث از بین رفتن روسازی می شود :
  1. سطح آب های زیر زمینی در عمق کمتر از 3 متر باشد.
  2. خاک بستر لایه دار باشد.
  3. درجه حرارت به زیر صفر برسد.
  + نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۲:۷ بعد از ظهر |

  1ـ نـرمخـویـى در مقـابل دیگـران و احتـرام به زنـان

  پیامبـراكـرم (ص) فـرمـوده است: بهترین شما نرمخـوترین شما به اطرافیان و بزرگوارترین شما به زنان است. (مسند فاطمه الزهراء (س) ، ص 221)

  2ـ على (ع) رهبر و پیشوا

  پیامبر اكرم (ص) فرمود:

  هر كه من سرپرست اویم، پس على سرپرست اوست و هر كه را من رهبر اویم ، پس على رهبر اوست. ( بهجه ، ج 1، ص 285. )

  3ـ على (ع) بهترین داور

  گروهى از فرشتگان درباره ی چیزى با یكدیگر مشاجره نمودند، حاكم و داورى را از بنى آدم تقاضا كردند، خداوند متعال به آنها وحى فرمود كه خـودتان انتخاب كنید و آنان على ابن ابیطالب را برگزیدند. ( بهجه ، ج 1، ص 306 )

  4ـ داناترین و نخستین مسلمان

  رسول خدا (ص) به مـن فرمودند: شوهر تو در دانش داناترین مردم و نخستین مرد مسلمان و در بردبارى برترین مردم است. ( بهجه، ج 1، ص 302)

  5ـ كمك به ذرارى ( فرزندان ) پیامبر

  پیامبر اكرم (ص) فرمود:هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. ( بحـارالانوار، ج 96، ص 225)

  6 ـ على و شیعیان

  پیامبر خدا (ص) به على(ع) نگریست و فرمـود: این شخص و پیروانش در بهشت اند. ( احقاق الحق، ج 7، ص 308)

  7 ـ شیعه على در قیامت

  پیـامبـر خـدا به علـى(ع) فـرمـود: اى ابـاالحسـن ، آگـاه بـاش كه تو و پیروانت در بهشت هستید. ( احقاق الحق ، ج 7، ص 307)

  8 ـ پیامبر در جمع اهل بیت

  بر رسول خدا(ص) وارد شدم، جامه اى را گستراند و فرمود: بنشین. در این وقت حسن(ع) آمد ، فرمـود: نزد مادرت بنشیـن، بعداً حسیـن (ع) آمـد. فـرمـود: با اینها بنشین. پـس على (ع) آمد . فرمود: تـو نیز با اینان بنشیـن، آن گاه اطراف جامه را گرفت و روى ما انداخت.( بهجه ،ج 1، ص 277)

  9ـ نتیجه صلوات بر زهراء(س)

  رسـول خدا(ص) به مـن گفت: اى فاطمه هر كه بر تـو صلـوات فرستـد، خداوند او را بیـامـرزد و به مـن ، در هـر جـاى بهشت بـاشـم ملحق گـردانـد. ( بهجه ، ج 1، ص 287 )

  10 ـ حجاب فاطمه

  پیامبـر اكـرم (ع) همـراه بـا مرد نابینایى به خانه فاطمه(س) آمد، بلافاصله فاطمه(س) خود را كاملاً پوشاند. رسول خدا(ص) فرمود: چرا خود را پوشاندى با ایـن كه او تـو را نمى بیند؟ فاطمه (س) فرمـود: اى پیامبر خدا اگر او مرا نمـى بیند، مـن كه او را مى بینـم و او بوى مرا حس مى كند پیامبر اكرم فرمود: گواهى مى دهـم كه تو پاره دل منى . ( همان ، ج 1، ص 274.)

  11 ـ نتیجه سلام و تحیت بـر رسـول خـدا و دختـرش زهـراء

  پدرم در زمان حیاتش به من فرمود: هـر كه بـر مـن و تـو تا سه روز تحیت و سلام بفرستد، بهشت بر او واجب گـردد. ( همان، ج 1، ص 267)

  12 ـ پیامبر ، پدر فرزندان زهرا

  فـاطمه (س) از پیـامبـر اكـرم نقل كـرده كه فـرمـود:

  همانا خـداوند عزوجل ذریه هر یك از فرزندان مادرى را سبب ارتباط و خـویشاوندى قرار داده كه به وسیله آن ذریه به او منسـوب مى شوند مگر فرزندان فاطمه كه مـن سـرپـرست و خـویشـاونـد آنها هستـم (و به مـن منسـوب مـى شـونـد). ( فـرائد السمطین، ج 2، ص 77)

  13 ـ خوشبخت واقعى

  فاطمه (س) از پیامبراكرم(ص) نقل كرده كه فرمود: این جبرئیل (ع) است كه مرا خبر مى دهد: همانا خـوشبخت واقعى كسـى است كه على را، در زندگى ام و پس ازمرگم دوست داشته باشد. ( بهجه، ج 1،ص 271)

  14 ـ بخشى از خطبه زهرا (س)

  حضـرت زهـرا(س) در آن سخنزانـى معروفـش در مسجـد فـرمـود:

  خـداونـد ایمـان را بـراى تطهیـر شمـا از شـرك قـرار داد،

  و نماز را براى پاك شدن شما از تكبر،

  و زكـات را بـراى پـاك كـردن جـان و افزونـى رزقتان،

  و روزه را براى تثبیت اخلاص،

  و حج را براى قوت بخشیدن دین ،

  و عدل را براى پیراستن دلها،

  و اطاعت ما را براى نظم یافتن ملت،

  و امـامت مـا را بـراى در امـان مـانـدن از تفرقه،

  و جهاد را براى عزت اسلام،

  و صبر را براى كمك در استحقاق مزد،

  و امـر به معروف را بـراى مصلحت و منـافع همگـانـى ،

  و نیكـى كـردن به پـدر و مـادر را سپـر نگهدارى از خشـم ،

  و صله ارحام را وسیله ازدیاد نفرات،

  و قصاص را وسیله حفظ خون ها،

  و وفـاى به نذر را بـراى در معرض مغفـرت قـرار گـرفتـن ،

  و به انـدازه دادن تـرازو و پیمـانه را بـراى تغییـر خـوى كـم فـروشـى،

  و نهى از شـرابخـوارى را بـراى پـاكیزگـى از پلیـدى ،

  و دورى از تهمت را بـراى محفـوظ مـاندن از لعنت،

  و تـرك سـرقت را بـراى الزام به پـاكـدامنى ،

  و شـرك را حـرام كـرد بـراى اخلاص به پـروردگـارى او ،

  بنابـرایـن ، از خـدا آن گـونه كه شایسته است بتـرسید و نمیرید، مگر آن كه مسلمان باشید،

  و خـدارا در آنچه به آن امر كرده و آنچه از آن بازتان داشته است اطاعت كنید،

  زیرا كه "از بندگانـش ، فقط آگاهان، از خـدا مـى ترسند."( سـوره فاطر آیه28 )  (احتجاج طبرسى ، ص 99، چاپ سعید.)

  15 ـ موقعیت اهل بیت در نزد خدا

  خـدایـى را حمـد و سپاس گـوییـد كه به خاطـر عظمت و نـورش هر كه در آسمان ها و زمیـن است به سوى او وسیله مى جـوید، و ما وسیله او در میان مخلوقاتـش و خاصان درگـاه و جـایگـاه قـدس او و حجت غیبـى و وارث پیـامبـرانـش هستیـم. ( فـاطمه الزهـراء بهجه قلب المصطفـى، ج 1، ص 265)

  16  ـ دستورالعملى جامع

  در وقتى كه بستر خواب را گسترده بودم ، رسول خدا(ص) بر من وارد شد ، فرمـود:

  اى فـاطمه نخـواب مگـر آن كه چهار كار را انجـام دهـى: قـرآن را ختـم كنـى، و پیامبران را شفیعت گردانى، و مؤمنیـن را از خود راضى كنى، و حج وعمره اى را به جا آورى. ایـن را فرمـود و شروع به خـواندن نماز كرد، صبر كردم تا نمازش تمام شد، گفتـم: یا رسول الله به چهار چیز مرا امر فرمودى در حالى كه بر آنها قادر نیستم آن حضرت تبسمى كرد و فرمود:

  چون قل هو الله را سه بار بخوانى مثل این است كه قرآن را ختم كرده اى و چون بر من و پیامبران پیش از من صلوات فرستى، شفاعت كنندگان تو در روز قیامت خواهیـم بود، و چون براى مؤمنیـن استغفار كنى ، آنان همه از تو راضى خواهند شد، و چون بگـویـى: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر حج و عمره اى را انجام داده اى. (بهجه ، ج 1، ص 304)

  17  - زیان بخل

  پیامبراكرم (ص) فرمـود:از بخل ورزیدن بپرهیز، زیرا كه بخل آفتى است كه در شخص بزرگـوار نیست. از بخل بپـرهیز، زیـرا كه آن درختـى است در آتـش دوزخ كه شاخه هایـش در دنیاست و هـر كه به شاخه اى از شـاخه هـایـش درآویزد داخل جهنمـش گرداند. ( همان، ج 1، ص 266)

  18  ـ نتیجه سخاوت

  پیامبراكـرم (ص) به مـن گفت: بـرتـو باد سخاوت ورزیدن، زیرا كـه سخاوت درختـى از درختـان بهشت است كه شاخه هایـش به زمیـن آویخته است ، هر كه شاخه اى از آن را بگیـرد او را به سـوى بهشت مـى كشـانـد. ( بهجه، ج 1، ص 266)

  19 ـ سحر خیزى

  رسول خدا (ص) بر من گذشت ، در حالى كه در خواب صبحگاهى بودم، مرا با پایـش تكان داد و فرمـود: دختـرم بـرخیز شاهـد رزق و روزى پـروردگارت باش و از غافلان مباش . زیرا كه خـداوند روزی هاى مردم را بیـن طلوع فجر تا طلـوع آفتاب تقسیـم مى كند. (مسند فاطمه الزهراء، ص 219 )

  20  ـ زمان استحابت دعا

  رسول خدا(ص) فرمود: در روز جمعه ساعتى است كه بنده مسلمان در آن وقت چیزى از خدا نخواهد مگر آن كه خداوند به او عطا گرداند و آن وقتى است كه نیمه خـورشید به سوى مغرب نزدیك گردد. ( مسند فاطمه الزهراء ، ص 221)

  + نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در یکشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۰:۴۵ قبل از ظهر |

  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
  السلام علیک یا فاطمه الزهرا(س)
  السلام عليك يا حسن بن علي المرتضي يا مظلوم يا سيد الشباب اهل الجنة
  السلام عليك يا امام الباقر العلم بعد النبي
  السلام عليك يا جعفر الصادق البارالامين
  السلام علیک یا ائمه البقیع (ع)

  + نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در یکشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۰:۴۴ قبل از ظهر |

  اگر چه اهل سنت ایران ، صدها سال است در کنار اهل تشیع تعامل متقابل احترام آمیزی دارند اما طی چند سال اخیر تحرکاتی در برخی مناطق سنی نشین برای ایجاد تقابل با شیعه از طریق آموزه های وهابیت آغاز شده که اخیرا" این تحرکات رشد فزاینده ای گرفته است. نکته جالب اینکه همزمان با این حرکت های افراطی گرایانه به نام اهل سنت ، هر از چند گاهی ، جزوات و کتب حاوی اهانت به باورهای اهل سنت از جانب برخی گروه های خاص که اتفاقا" با نظام شیعی ایران در تقابل هستند توزیع می شود که این دو حرکت به صورت مکمل یکدیگر در ایجاد تقابل سنی و شیعه عمل می کنند.

   

  تاسیس مدارس وهابی به نام اهل سنت
  اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان می دهد در برخی استان های مرزی کشور ، برخی مدارس دینی که به نام اهل سنت تاسیس شده ، نسبتی با آموزه های نحله های شناخته شده اهل سنت نداشته و تعالیم آنها صددرصد وهابی است و عمدتا" متمرکز بر آموزش عقاید ضد شیعی هستند.دانش آموزانی که دوره راهنمایی را پشت سر می گذارند، با مدرک سیکل وارد این مدارس که دوره ای 4 ساله دارند، می شوند. این مدارس بصورت شبانه روزی با امکانات رفاهی عالی اداره می شوند. دانش آموزان از صبح تا بعد از ظهر در این مدارس به سر می برند و برای اینکه از مدارک رسمی تحصیلی نیز عقب نمانند، در دبیرستان های شبانه دولتی ثبت نام می کنند و تا اخذ مدرک دیپلم ادامه تحصیل می دهند. در این 4 سال، عقاید و تفسیرهای عقیدتی وهابیت را به عنوان عقاید صحیح به دانش آموزان تزریق می شود و بعد از چهار سال فازغ التحصیل می شوند. چون دراین مدارس بنیه دروس عربی دانش آموزان قوی می شود، عده ای پس از 4 سال به مدارس تربیت معلم و رشته دبیری می روند، اما عده ای دیگر از این دانش آموزان به مدارس بالاتر وهابیت - بعضا" در خارج ایران- اعزام می شوند تا مدارج عالی تر را کسب کنند.
  در کنار مدارس دینی وهابی ها، این گروه توانسته اند دبیرستان هایی غیرانتفاعی نیز ایجاد کنند تا بهتر بتوانند دانش آموزان را کنترل کنند.
  نتیجه فعالیت این مدارس وهابی طی چند سال اخیر این بوده که توانسته اند در دانش آموزان و طلاب استحاله و دگرگونی ایجاد کرده و سنی های اشعری و شافعی را به وهابی های دو آتشه تبدیل کنند.

   

  مدارس وهابی ازکجا تامین می شوند؟
  وهابی ها داخل ایران از نظر مالی پیوند محکمی با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خصوصا" عربستان سعودی و امارات متحده عربی دارند. آنها احساسات مردم این کشورها را نیز را نسبت به شرایط اهل تسنن در جمهوری اسلامی ایران تحریک می کنند و با مظلوم نمایی عنوان می کنند که ما تحت فشار هستیم و عقاید اهل سنت ایران درتنگنا قرار دارد. یکی از بزرگ ترین کشورهای حامی این تفکر، عربستان سعودی است.
  یکی از بزرگترین پشتوانه های مالی وهابیون ایران در کشور امارات متحده عربی، فردی است که تمام دارایی هایش از طریق خرید و فروش سیگار«وینستون لایت» کسب کرده است. جالب است که برخی روحانیون وهابی اصولا" کشیدن سیگار را حرام می دانند.

  تفاوت اهل سنت با وهابیون
  بی انصافی است اگر فرقه افراطی و تکفیری وهابیت را به اهل سنت نسبت دهیم. وهابیت یک مرام عقیدتی است و هیچ ارتباطی به مذاهب شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی ندارد. اینها مذاهبی فقهی هستند در حالی که وهابیت، یک مرام تکفیری عقیدتی است.
  اغلب اهل سنت ایران در استان های کردستان و هرمزگان و سیستان و بلوچستان شافعی و اشعری بوده و شدیدا" از فعالیت وهابی ها نگرانند. حتی اهالی برخی از مناطق اهل سنت از نظام جمهوری اسلامی ایران انتظار دارند که با وهابی ها برخورد کند.برهمین مبنا، عده ای ازعلمای اهل سنت نیز نگرانی خود را از تحرکات این گروه اعلام کرده اند و گفته اند که عقاید خود را از جانب آموزه های افراطی آنها در خطر می بینند.

   

  مسائل فراروی جمهوری اسلامی ایران
  متاسفانه برخی مسئولین کشور هنوز شناخت دقیقی از فرقه وهابی ندارند و فرق یک روحانی سنی و وهابی را تشخیص نمی دهند. نکته دیگر اینکه هنوز خط مشی مشخصی در برخورد با این گروه تندرو دیده نمی شود. گاهی اوقات میان امام جمعه شهرستان و مقامات کشوری نظیر فرماندار در برخورد با فعالان این گروه ، رفتار دوگانه ای را شاهد هستیم.
  به طورکلی درعقیده وهابی ، شیعه کافر و مشرک است و مال و جانش حرمت ندارد . در همین راستاست که فردی مثل عبدالمالک ریگی ده نفر را می کشد و عین خیالش هم نیست. با این روند انتظار فاجعه های بزرگ تری در آینده دور از ذهن نیست . یا اینکه چند سال پیش، وهابی ها وارد قبرستان اهل سنت بندرعباس شدند و تمام سنگ قبرها را خراب کردند و بهانه اشان این بود که سنگ قبر مظهر بت پرستی است و در مسلک ما حرام است. این در حالی است که در عقیده تشیع ، حتی وهابی هم مشرک تلقی نمی شود و مسلمان قلمداد می گردند.
   
  منبع:پايگاه تحليلي خبر جهان
  + نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۱:۱۱ بعد از ظهر |

  آیت‌الله شیخ علی کورانی، نویسنده، محقق پرتلاش و استاد حوزه علمیه قم که ریاست مرکز المعجم فقهی را نیز برعهده داشته و دارای مطالعات و تألیفات بسیاری در زمینه مهدویت و عصر غیبت است در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرگزاری تقریب، به بیان دیدگاه‌های خود در زمینه تقریب مذاهب اسلامی،‌ موانع و راهکارهای آن پرداخته است. وی که معتقد است اصلی‌ترین موانع تقریب مذاهب اسلامی وهابیون و تکفیری‌ها هستند، بر لزوم حضور هوشمندانه در کنفرانس‌ها و پرهیز از حضور در کنفرانس‌های غیرتقریبی از سوی ایران تأکید می‌کند و ضمن آنکه از لزوم حفظ شأن مذهب تشیع در بحث تقریب سخن می‌گوید، اظهار می‌دارد: اکنون ما وهابیون را متوقع کردیم به طوری که آنها در اجلاس‌ها و مناظرات قصد امتیاز‌گیری از ما را دارند. شیخ علی کورانی همچنین در این گفت‌وگو نسبت به نفوذ وهابیت در سراسر ایران اسلامی به شدت هشدار داد. آنچه در پی می‌آید، حاصل این پرسش و پاسخ است:

  س: بعضی معتقدند صحبت از وحدت و تقریب از ضروریات اسلام است، نظر حضرتعالی در این زمینه چیست و جنابعالی وضعیت وحدت بین شیعه و سنی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
  به نظر بنده تقریب بین مذاهب امری ضروری است و خوشبختانه شیعه و سنی به این امر معتقدند و با هم برادرند. بنده می‌بینم که علمای سنی در کنار من در مقابل فتنه استعمار و وهابیت می‌ایستند. امروزه به واقع مسیر اهل سنت با وهابیت جداست و بنده ایمان دارم که اهل سنت با تمام وجود همانند شعیه معتقد به وحدت می‌باشد. این طرز فکر باید بین تمام مسلمین رواج پیدا کند که شیعه و سنی، مشکلی برای وحدت ندارند؛ اما گروهی وجود دارند که عامل تفرقه و جدایی‌اند.

  س: به عقیده حضرتعالی، امروزه عامل تفرقه در جهان اسلام چیست؟
  عامل تفرقه در جهان اسلام، وهابی‌ها و گروه‌های تکفیری هستند که با تکیه بر نفوذ بالای خود و منابع مالی‌ و همچنین قدرت‌ رسانه‌ایشان، اختلافات جزئی را بزرگنمایی می‌کنند و در این راه، از حمایت جدی مراکز قدرت نیز بهره‌ می‌برند؛ برای مثال قدرت رسانه‌ای گروه‌های تکفیری وهابی آنقدر بالاست که با 20 شبکه ماهواره‌ای به صورت مداوم مسلمین، چه شیعه و چه سنی را تکفیر می‌کنند. بر این اساس، بنده باز تأکید می‌کنم که به اعتقاد بنده، برای وحدت بین مسلمین باید ریشه‌ای عمل کنیم. در حال حاضر شیعه و سنی کاملاً معتقد به وحدت و تقریب هستند و عامل اصلی تفرقه در جهان اسلام وهابی‌ها و البته تبلیغات آنهاست.

  س: راهکار پیشنهادی شما برای خنثی‌سازی فعالیت‌های وهابیون چیست؟
  گام اول تشخیص بیماری است که به‌طور یقین ویروس وهابیت است و گام دوم درمان بیماری است. اما برای درمان بیماری دو مرحله وجود دارد مرحله اول این است که دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق و دولت‌های سنی میانه به صورت رسمی و مستقیم با دولت عربستان در مورد تند‌روی‌های وهابیون مذاکره کنند یعنی به صورت کارشناسی این موضوع پیگیری شود و بحث تغذیه مالی وهابیون مورد بررسی قرار گیرد، بحث تبلیغات مخرب و تفرقه‌انگیز وهابیون در شبکه‌های ماهواره‌ای که با هزینه‌های سرسام‌آور انجام می‌شود و طی این تبلیغات رسانه‌ای مسلمین را کافر و مجوس خطاب می‌کنند بررسی شود و دولت عربستان باید پاسخگو باشد. اما مرحله دوم مردمی است؛ یعنی ما باید با کنفرانس‌ها، مناظره، برنامه‌های آموزشی و کتاب‌ها و مقالات مردم را آگاه کنیم تا تبلیغات منفی ماهواره‌ای وهابیون را خنثی سازیم؛ در غیر این‌صورت هر عملی که انجام گیرد فقط مسکنی برای درد تفرقه است، در صورتی که ما باید ویروس را شناسایی کرده و از بین ببریم تا به وحدت کامل برسیم. برای مثال ما بحث تفرقه را به صورت حاد در کشور عراق داریم در اینجا نیز وهابی‌ها و بعثی‌ها عامل تفرقه و نفاق‌اند. به واقع اینها گروه‌هایی هستند که دولت مرکزی و منتخب عراق را قبول ندارند و به نوعی دست به مبارزه با دولت و مردم عراق زده‌اند.

  س: نقش استعمار و کشورهای اشغالگر را در ایجاد تفرقه بین مسلمین چگونه می‌بینید؟
  به عبارتی کشورهای استعماری و اشغالگر پشت سر گروه‌های تکفیری قرار دارند و تمام حمایت‌های مالی و سخت‌افزاری را از این گروه‌ها به عمل می‌آورند. در واقع گروه‌های تکفیری و وهابی آلت دست اشغالگران هستند و این مایه تأسف است. امروزه ثابت شده که موساد و سیا، به صورت ویژه روی این موضوع کار می‌کنند و احاطه کامل بر گروه‌های تکفیری دارند و از فقر و سادگی این گروه‌ها سوء استفاده کرده و نقشه شوم خود را که همانا عدم تحقق وحدت بین مسلمان است، عملی می‌کنند.

  س: به نظر حضرتعالی کنفرانس‌ها، رفت‌و‌آمد‌های علما و تبادل نامه‌ها و بحث‌های علمی تا چه حد در حرکت تقریب مؤثر است؟
  در حال حاضر نتیجه کنفرانس‌ها و مناظره‌ها خیلی مفید فایده نیست؛ در واقع باید هوشمندانه در کنفرانس‌ها و مجامع حاضر شویم. به نظر من برای شرکت در کنفرانس‌ها و جلسات در کشورهای مختلف یک اصل وجود دارد و آن اینکه در محافلی که جو غالب شرکت‌کننده، تقربی و متعادل‌اند. حضور ایران مفید است؛ اما در جلسات و محافلی که جو غالب، تقریبی نیست حضور ایران نتیجه عکس دارد. از طرفی چون متولیان تقریب قدرت اجرایی بالایی ندارند، نتیجه و ماحصل کنفرانس‌ها و دیدارها توسط وهابیون خنثی می‌شود؛ برای مثال قرضاوی در ابتدا فعالیت‌هایی برای وحدت انجام می‌داد و در مسیر وحدت گام بر‌می‌داشت اما وهابیون با فعالیت‌های خود قرضاوی را جذب کردند. از طرفی حماس و اخوان المسلمین که جز گروه‌های سنی متعادل هستند، نگاهشان به قرضاوی است و متأثر از او هستند و این یک زنگ خطر برای مسئولان تقریب است. وهابیون از کنفرانس‌ها به نفع خود سوءاستفاده کرده و افکار و برنامه‌های خود را به دیگران تحمیل می‌کنند. موضوع دیگر اینکه وجود مجمع تقریب در ایران از اشتباهات استراتژیک ماست. مرحوم قمی آن را در مصر تأسیس کرد در ایران همه به وحدت معتقدند، مشکل ما عربستان و بعضی کشورهای خلیج‌اند، باید مجمع تقریب در عربستان تأسیس شود تا نتیجه بهتری دهد.

  س: شما می‌فرمایید این مجمع باید در کشوری مثل عربستان تأسیس شود تا بازده بیشتری به دست آید؛ اما مشکل اینجاست که حکومت عربستان نمی‌پذیرد و مانع از فعالیت‌های گسترده تقریبی در کشورش می‌شود؟
  مطمئناً ایران در جهان امروزی داعیه وحدت دارد؛ اما باید پایگاه مناسبی برای آن بیابد مثل عربستان، چراکه تمام کشورهای خلیج متأثر از عربستان هستند و پایگان اصلی وهابیون هم در عربستان است حال اینکه چطور عربستان را متقاعد به پذیرفتن این موضوع کنیم از راه منطق، فشار و فعالیت مستمر باید عربستان را مجبور به پذیرفتن کنیم. چر‌اکه مشکل اصلی عربستان است و تمام فعالیت‌های تکفیری و ترور از عربستان منشأ می‌گیرد.

  س: بعضاً دیده می‌شود بعضی شخصیت‌های شیعه در داخل یا خارج از ایران با حرکت تقریب همسو نمی‌باشند، شما دلیل این موضوع را چه می‌دانید؟
  به نظر بنده آنها با رویه‌ای که در پیش گرفته شده مشکل دارند. به نظر بنده و بسیاری از علما در بحث تقریب شخصیت شیعه باید حفظ شود، همانطور که در سال‌ها پیش، آیت‌الله بروجردی از شیخ الازهر استقبال کردند و مطمئن بودند شئونات مذهب شیعه رعایت می‌شود. اما اکنون ما وهابیون را متوقع کردیم به طوری که آنها در اجلاس‌ها و مناظرات قصد امتیاز‌گیری از ما را دارند. هم‌‌اکنون وهابیت در حال فعالیت در تمام دنیا هستند حتی وهابیون در قم هم حرکت خزنده‌ای را شروع کردند و طلبه‌های هندی و پاکستانی را جذب خود کرده‌اند، در کردستان و سیستان و بلوچستان هم هستند حتی در شهر تهران آنها نماز‌جمعه برگزار کرده‌اند. اینها دردآور است و بعضی شخصیت‌ها از این حرکات متأسف‌اند، به واقع آنها از متولیان امر تقریب به‌خصوص آیت‌الله تسخیری به عنوان مغز متفکر و مسئولان انتظار دارند رویه جدیدتری به کار ببرند چراکه نتایج مورد انتظار، به دست نیامده است. تبلیغات وهابیون در اهواز بسیار خطرناک است. ابتدا باید تمام راه‌های ورودی وهابیت به ایران مسدود و جلوی هر‌گونه فعالیت مالی و تبلیغات برای وهابیت گرفته شود. در حال حاضر موقعیت ایران در منطقه بسیار قوی است و موقعیت وهابیت بسیار ضعیف است یعنی ما باید از قدرت منطقه‌ای خود استفاده و تهاجمات وهابیت را خنثی کنیم.

  س: حضرتعالی نقش رسانه را در پیشبرد اهداف تقریبی چگونه می‌دانید؟
  رسانه‌ها، ماهوار‌ها و خبرگزاری‌ها نقش عمده‌ای در بیان نظرات و خنثی‌کردن حملات دارند. بنده پیشنهاد دادم افکار و کتابهای ابن تیمیه را در شبکه‌های ماهواره ای شیعه نقد کنند و به چالش بکشند که در این صورت می‌توان در مقابل، اصول فکر و اندیشه شیعه را در همان شبکه‌ها به جهانیان ارائه کرد؛ اما متأسفانه استفاده مطلوبی از رسانه نمی‌کنیم و موضع ما در شبکه‌های ماهواره‌ای ضعیف است.
  بنده هفته‌ای دو جلسه در پالتاک که گفت‌وگوی اینترنتی انجام می‌شود حضور دارم که علمایی از شیعه و سنی و وهابی هم هستند و مباحثی طرح می‌شود و به تبادل نظر می‌پردازیم. بنده آنجا هم این مواضع را بیان می‌کنم همچنین یک برنامه دیگر پخش مستقیم از اهل‌البیت هم داریم، دو ماه پیش آنها در شبکه المستقل برنامه‌ای داشتند که به فضائل محمد بن عبدالوهاب می‌پرداخت، مهمان برنامه امیر‌خالد پسر برادر امیر عبدالله بود. ایشان شروع به توهین به شیعه کرده و اکاذیبی در مورد مجوس و فارس‌ها و فساد روحانیون شیعه گفت. در موردی دیگر در یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای، پسر برادر وزیر خارجه (مشعل) توهینی به شیعه در ماهواره کرد که نهایتاً بنده در یک شبکه ماهواره‌ای خطاب به امیر عبدالله گفتم آقای پادشاه علمای شما جواب ندارند که امرای شما علیه شعیه حرف می‌زنند و گفتم که این باعث تأسف است. تأکید دارم که باید از فضای رسانه‌ای و ماهواره‌ای به نحو مطلوب‌تر استفاده کرد.

  گفت‌وگو از: حسن باقری، خبرنگار تقریب در قم

  + نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۰:۴۳ بعد از ظهر |

  روزي روزگاري در جزيره اي دور افتاده، تمام احساسها كنار هم به خوبي و خوشي زندگي مي كردند. خوشبختي، پولداري، عشق، دانايي، صبر، غم، ترس، و ... هر كدام به روش خود مي زيستند تا اينكه يه روز دانايي به همه گفت:

  هرچه زودتر اين جزيره را ترك كنين، زيرا به زودي آب اين جزيره را خواهد گرفت و اگر بمانيد غرق مي شويد تمام احساسها با دستپاچگي قايقهاي خود را از انبار خونه شون بيرون آوردند و تعميرش كردند و پس از عايق كاري و  اصلاح پاروها، آنها را به آب انداختند و منتظر روز حادثه شدند.

  روز حادثه كه رسيد همه چيز از يك طوفان بزرگ شروع شد و هوا به قدري خراب شد كه همه به سرعت سوار قايقها شدند و پاروزنان جزيره رو ترك كردند. در اين ميان، ”عشق“ هم سوار بر قايقش بود، اما به هنگام دور شدن از جزيره، متوجه حيوانات جزيره شد كه همگي به كنار ساحل آمده بودند و ”وحشت“ را نگه داشته بودند و نمي گذاشتند كه او سوار بر قايقش شود.عشق سريعا برگشت و قايقش را به همه ي حيوانها و ”وحشتِ“ زنداني  شده توسط آنها سپرد.

   آنها همگي سوار شدند و ديگر جايي براي ”عشق“ نماند. قايق رفت و ”عشق“ تنها در جزيره ماند جزيره لحظه به لحظه بيشتر زير آب مي رفت و ”عشق“ تا زير گردن در آب فرو رفته بود. او نمي ترسيد زيرا ”ترس“ جزيره را ترك كرده بود. اما نياز به كمك داشت. فرياد زد و همه ي احساسها كمك خواست. اول كسي جوابش را نداد. در همان نزديكيها، قايق دوستش”پولداري“ را ديد و گفت: ”پولداري“ عزيز، به من كمك كن؟ “پولداري“ گفت: متاسفم، قايق من پر از پول و شمش و طلاست و جاي خالي ندارد.

  “ عشق“ رو به سوي قايق ”غرور“ كرد و گفت: مرا نجات ميدهي؟ “ غرور“ پاسخ داد: ”هرگز، تو خيسي و مرا خيس مي كني“ . عشق“ رو به سوي ”غم“ كرد و گفت: اي ”غم“ عزيز، مرا نجات بده“ اما ”غم“ گفت: متاسفم ”عشق“ عزيز، من اونقدر غمگينم كه يكي بايد بياد و خودمو نجات بده. در اين بين ”خوشگذراني“ و ”بيكاري“ از كنار عشق گذشتند، ولي عشق هرگز از آنها كمك نخواست. از دور ”شهوت“ را ديد و به او گفت: شهوت عزيز، من را نجات ميدي؟ شهوت پاسخ داد: هرگز .... برو به درك ..... سالها منتظر اين لحظه بودم كه تو بميري! ... حالا بيام نجاتت بدم؟

  عشق كه نمي تونست ”نااميد“ باشه، رو به سوي خدا  كرد و گفت: خدايا... منو نجات بده!

   ناگهان صدايي از دور به گوشش رسيد كه فرياد مي زد: نگران نباش من دارم به كمكت مي آيم عشق آنقدر آب خورده بود كه ديگه نمي توانست روي آب خودش را نگه دارد و بيهوش شد پس از به هوش آمدن، با تعجب خودش را در قايق ”دانايي“ يافت. آفتاب در حال طلوع مجدد بود و دريا آرامتر از هميشه. جزيره آرام آرام داشت از زير هجوم آب بيرون مي آمد، زيرا امتحان نيت قلبي احساسها ديگه به پايان رسيده بود عشق برخاست. به ”دانايي“ سلام كرد و از او تشكر نمود دانايي پاسخ سلامش را داد و گفت: من ”شجاعت“ نداشتم كه به سمت تو بيايم. شجاعت هم كه قايقش دور از من بود، نمي توانست براي نجات تو راهي پيدا كند. پس مي بيني كه هيچكدام از ما تو را نجات نداديم! يعني اتحاد لازم را بدون تو نداشتيم. تو حكم فرمانده بقيه ي احساسها را داري عشق با تعجب گفت: پس اون صدا كي بود كه بمن گفت براي نجات من مي آد؟"

  دانايي گفت: او زمان بود عشق با تعجب گفت: زمان؟ دانايي لبخندي زد و پاسخ داد: بله، ”زمان“....

  چون اين فقط ”زمان“ است كه لياقتش را دارد تا بفهمد كه ............ ”عشق“ چقدر بزرگ است !!!!!!

   

  + نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در یکشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۱:۴۴ بعد از ظهر |

  گنجشک و خدا

  روزها گذشت و گنجشك با خدا هيچ نگفت.

  فرشتگان سراغش را از خدا گرفتند.

  و خدا هر بار به فرشتگان اين گونه مي گفت "

   مي ايد ، من تنها گوشي هستم .

  كه غصه هايش را مي شنود.

  و يگانه قلبي ام كه دردهايش را در خود نگه مي دارد.

  و سر انجام گنجشك روي شاخه اي از درخت دنيا نشست .

  ، گنجشك هيچ نگفت و خدا لب به سخن گشود :

  " با من بگو از انچه سنگيني سينه توست ."

  گنجشك گفت "

  لانه كوچكي داشتم

  ارامگاه خستگي هايم بود و سرپناه بي كسي ام .

  تو همان را هم از من گرفتي .

  اين توفان بي موقع چه بود ؟

  چه مي خواستي از لانه محقرم كجاي دنيا را گرفته بود ؟

  و سنگيني بغضي راه بر كلامش بست.

  سكوتي در عرش طنين انداز شد .

  فرشتگان همه سر به زير انداختند.

  خدا گفت " ماري در راه لانه ات بود .

  خواب بودي . باد را گفتم تا لانه ات را واژگون كند.

  انگاه تو از كمين مار پر گشودي .

  گنجشك خيره در خدايي خدا مانده بود.

  از تو دور كردم و تو ندانسته به دشمني ام بر خاستي.

  ناگاه چيزي در درونش فرو ريخت.

  هاي هاي گريه هايش ملكوت خدا را پر كرد.

  + نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در یکشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۱:۲۴ بعد از ظهر |
   دستور العمل کار با لیفت تراک

  1 .رانندگان لیفتراک ها باید دارای گواهینامه مخصوص رانندگی باشند.

  2.رانندگان لیفتراک باید هر روز قبل از انجام کار لیفتراک  مورد استفاده را بازرسی نمایند که این بازرسی شامل موارد زیر است:- تنظیم باد لاستیکها و بازدید چرخها - اطمینان از سالم بودن برق - بازدید ذخیره سوخت و روغن - اطمینان از شارژ صحیح باطری - اطمینان از سالم بودن قسمت بالا برنده و متمایل کننده 

  3.هرگز بیشتر از حد مجاز نباید به بالا برها بار تحمیل نمود.

  4. هرگز جهت تعادل بار نباید در انتهای لیفتراک وزنه و یا افراد سوار شوند.

  5. استفاده از دو دستگاه لیفتراک برای جا به جا کردن بارهای سنگین ممنوع می باشد.

  6.قبل از بلند کردن بار بایستی نسبت به سالم بودن سکوها و … و استحکام آنها با توجه به وزن بار اطمینان حاصل نمود.

  7.در حین رانندگی بایستی به علائم رانندگی در کارگاه دقت نمود و در مسیرهای خط کشی شده حرکت کرد.

  8.در سر بالایی ها و سرازیری ها مراقب وسیله نقلیه و بار موجود در آن باشید.

  9.در موقع عبور از محوطه دربها ، راهروها و تونلها به ارتفاع سقف توجه کنید.

  10.هرگز وسیله نقلیه را روشن رها نکنید و در موقع ترک آن سو ئیچ را از روی آن بردارید.

  11.حمل اشخاص بوسیله لیفتراک اکیدا" ممنوع می باشد.

  ۰12از کشیدن سیگار در نزدیکی باطریهای در حال شارژ و همچنین هنگام سوخت گیری اجتناب نمایید.

  13.در موقع سوخت گیری وسیله نقلیه را خاموش نمایید.

  14. عرض کلی لیفتراک با در نظر گرفتن بار نبایستی از 5/2 متر بیشتر باشد.

  15.در موقع حرکت بدون بار فاصله لبه پایینی چنگک از سطح زمین نباید از 15سانتی متر کمتر باشد.

  16.از حرکت سریع و دور زدن و توقف ناگهانی بایستی اجتناب کرد.

  17.بایستی اطمینان داشت که بار متعادل بوده و در جای خود محکم شده است تا از لغزش احتمالی و سقوط بار جلوگیری شود.

  18.باید در طول مسیر سرعت لیفتراک را ثابت نگه داشت

          
  •  

  غلتک ها و ماشین آلات آسفالت کاری

   

   

  •  

  مهمترین مسئله در راهسازی میزان دانسیته و مقاومت لایه های راه میباشد این مقادیر باید درحد مطلوب باشد تا سطوح مختلف جاده در اثر تنش های وارده ناشی ازعبور بار تغییر شکل نداده و بتواند تحمل جذب وانتقال بار را از لایه های بالاتر به پایین تر داشته باشد براین منظور باید لایه های مختلف راه را تاحد قابل قبولی متراکم نمود.
  نمود تراکم عبارتست از ازدیاد دانسیته خاک ازطریق نزدیک کردن ذرات و دانه های خاک به یکدیگر که معمولا با خارج کردن هوا ازفضاهای خالی بین ذرات خاک انجام میگیرد متراکم کردن خاک باعث اضافه شدن مقاومت خاک کم شدن قابلیت تغییر حجم کم شدن قابلیت نفوذپذیری خاک میگردد میزان تراکم پذیری خاک به دانسیته اولیه خاک خواص شیمیایی و فیزیکی خاک (نظیر توزیع دانه بندی چسبندگی وغیره) درصد رطوبت نوع و میزان نیروی متراکم کننده دارد.


  انواع غلتکها

  انواع غلتکها عبارتند از
  1-غلتکهای پاچه بزی TAMPING FOOT  ROLLERS- SHEEPS FOOT ROLLERS
  2- غلتکهای شبکه ای GRID MESH ROLLERS
  3- غلتکهای ارتعاشی VIBRATORY MESH ROLLERS
  4-غلتکهای فولادی صاف SMOOTH STEEL DRUM
  5- غلتکهای پنوماتیک PNEUMATIC ROLLERS
  6-غلتکهای کفشک دار SEGMENTED PAD ROLLERS
  7-بولدوزرهای متراکم کننده SOIL COMPACTORS

   

  غلتکهای پاچه بزی

  غلتکهای پاچه بزی دارای استوانه ای مجهز به تعدادی پایه های بیرون آمده است واین پایه ها که به پاچه بزی موسومند به عمل تراکم کمک میکنند وجه تسمیه پاچه بزی این است که عمل کوباندن این غلتک شبیه اثری است که یک گله گوسفند یا بز برروی زمین برجای می گذارد این غلتک عمل تراکم را با استفاده ازفشار استاتیکی و همچنین کنترل انجام میدهد این غلتکها معمولات دارای چندین استوانه بوده وبه صورت جفتی هم بکارمی رود.


  غلتکهای شبکه ای

  این نوع غلتکها با سرعت نسبتا" زیاد قادربه کاربوده ودرحین عمل خاک را پراکنده نمی کنند این غلتکها برای خرد کردن قطعات کلوخه خاکهای چسبیده مناسب میباشند همچنین ازاین غلتک میتوان برای خرد کردن ومتراکم نمودن سنگهای نرم استفاده کرد.


  غلتکهای لرزنده
  انواع معینی ازخاک مانند ماسه شن وسنگهای درشت عکس العمل بسیارخوبی درمقابل تراکم تولید شده بوسیله ترکیب فشاروارتعاش ازخود نشان می دهند هنگامی که خاک مرتعش میشود ذرات تغییر محل داده وجهت افزایش وزن مخصوص توده به ذرات مجاورشان نزدیکتر میشوند.
  غلتکهای لرزنده در اندازه های مختلف ازغلتک کوچک دستی باصفحه فلزی لرزان تا غلتکهای بزرگ خودرو که دارای استوانه های صاف یا پاچه بزی یا کفشک دار میباشند موجود هستند بسیاری ازانواع این غلتکها دارای فرکانس ودامنه نوسان قابل تنظیم میباشند تاعمل تراکم بدلخواه انجام پذیرد این غلتکها درحین کوبیدن خاک مقداری از رطوبت خاک را نیزکم می کنند که این عمل درمورد تراکم خاکهای مرطوب مزیت محسوب میشود نیروی متراکم کننده غلتکهای لرزنده اساسا ناشی از ارتعاش و وزن استاتیکی غلتک میباشد.


  غلتک های دارای چرخ فولادی صاف

  این نوع غلتکها هنوز هم به طور وسیع درعملیات ساختمانی به کار میروند این غلتکها جهت متراکم نمودن سطح آسفالت جاده ها مورد استفاده قرار میگیرد این نوع غلتکها دارای انواع متفاوتی هستند که متداول ترین آنها عبارتنداز : غلتک سه چرخ ( دومحوری ) غلتک دومحوری تاندم و غلتک سه محوری تاندم.

  غلتک های پنوماتیک ( چرخ لاستیکی )
  این غلتک ها مسطح بوده وقوانین اعمال فشاردرمورد تراکم خاکهای زیرسطح درباره آنها صادق است بعضی ازاین غلتکها خود محرک بوده وبعضی دیگر ممکن است توسط ماشین آلات دیگر کشیده شوند.

  غلتکهای پنوماتیک دردونوع اصلی غلتک چند چرخ وغلتک پنوماتیک سنگین موجود میباشند ازغلتک های سنگین پنوماتیک درمتراکم کردن لایه های ضخیم خاک استفاده میشود غلتکهای چند چرخ برای انجام کارهای پایانی و سطوح آسفالت و خاکریز سدها استفاده میشود.


  غلتک های دارای صفحات فولادی ( کفشکدار )
  این نوع غلتک ها شبیه به غلتکهای پاچه بزی بوده و فقط به جای پایه های پاچه بزی صفحات نسبتا بزرگتر فولادی برروی استوانه غلتک سوار شده اند این نوع غلتک ها درحین عمل تراکم اختلال کمتری درسطح خاک ایجاد می نمایند.

  بولدوزرهای متراکم کننده
  این بولدوزهای دارای چرخهای فلزی با زائده های پاچه بزی هستند به طوری که می توانند درزمان هل دادن خاک های سست خاکهای زیرین را متراکم کنند لازم به تذکر است که این ماشین های صرفا برای متراکم نمودن خاک به کارنمی روند بلکه درموارد خاصی مانند توده کردن خاکهای سست درضمن انجام کار مسیر راه را بازکرده و کار راحت تر انجام میگیرد کلیه مشخصات تراکتورها و غلتکهای پاچه بزی برای این ماشین صادق است.

  ماشین آلات آسفالت کاری
  رویه های آسفالتی یک سطح غیرقابل نفوذ ایجاد می کنند که مانع از نفوذ آب وفرسایش زیرسازی جاده میگردد اینگونه روکش ها را رویه های انعطاف پذیر می نامند زیرا قادرند تغییر شکلهای تحت تاثیر بارهای وارده یا نشتهای لایه های زیرین را تا حدی تحمل کنند رویه های آسفالتی قابل انعطاف وقتی درست طرح ریزی واجرا شده باشند تغییر شکلهای ناشی ازتغییرات درجه حرارت را بهتر از رویه های انعطاف پذیر بتنی تحمل می نمایند.

  این ماشین ازدوقسمت اصلی تشکیل شده که یکی قسمت تراکتور موتوردار آن است که ماشین را به حرکت درآورده جام حامل مخلوط آسفالتی را هل داده تخته ماله (SCREEN UNIT) مخصوص پخش کردن آسفالت را به دنبال خود میکشد قسمت دیگر تخته ماله میباشد که در انتهای عقب ماشین قرار دارد وحمل و پخش آسفالت را تا تراز معینی انجام میدهد این تخته ماله ها توسط ویبراتور هیدرولیکی به لرزه درمی آیند که سبب تراکم مقدماتی آسفالت می گردد.

  در قسمت جلویی ماشین جام حمل آسفالت قراردارد به نحوی که کامیون درجلوی ماشین حرکت می کند وبه آرامی آسفالت را به داخل جام می ریزد درداخل جام دوسری تسمه نقاله وجود دراد که باعث هدایت آسفالت به قسمت عقب دستگاه میشود و درآنجا به داخل محوطه ای میریزد که درآن یک میله مخلوط کن مارپیچ درحال گردش است این میله مخلوط کن باعث میشود که آسفالت بطور یکنواخت درسطح پخش گردد سپس قسمت تخته ماله ازروی آن عبورمی کند این ماشین آلات انواع مختلفی دارند که از این میان میتوان به دستگاه کندن آسفالت سرد اشاره کرد این ماشینها سطح رویی راکه آسفالتی وبتنی است برش میدهند ( برای آشنایی بیشتر باین نوع ماشین میتوانید به کتاب آشنایی با دستگاه کندن آسفالت با دستگاه کندن آسفالت سرد از انتشارات شرکت همکار ماشین مراجعه کنید اما درمواردی جاده مورد نظر ماجاده های خاکی است که موج برداشتی و یا نشست کرده اند بنابراین باید سطح خاک روبه برداشته مخلوط وبه هم خورده ودوباره روی آن غلتک زده ودرصورت لزوم بعدا مجددا آسفالت گردد وسیله ای که برای برش خاک مخلوط کردن و به هم زدن وتثبیت آن به کار میرود ماشین تثبیت کننده خاک (Soil Stabilizer)  نام دارد این ماشین ازدوقسمت اصلی تشکیل شده است یکی قسمت تراکتور و موتور که باعث حرکت ماشین مزبور میگردد و دیگری قسمت تثبیت کننده خاک قسمت موتور و تراکتور این ماشین از یک محور تشکیل شده است و تراکتور برای حفظ تعادل خود از دوچرخی که در قسمت عقب ماشین قراردارد این قسمت از تیغه استوانه ای مارپیچی که زائده هایی برروی آن نصب میگردد تشکیل شده که باتوجه به نوع ماشین دارای ابعاد مختلفی است و قدرتهای متفاوتی دارد

  بیل های مکانیکی

   

   

  •  

  بیل های مکانیکی از اولین ماشین آلات مدرن ساختمانی است که درعملیات خاکی بکاررفته است بیل های مکانیکی عمدتا" برای گودبرداری درخاک و بارکردن آن با کامیون یا تریلی و یا تسمه نقاله ها بکار میرود انواع پرقدرت آن قادر به گودبرداری درتمام انواع خاکها بجز صخره سنگها بدون تخریب اولیه میباشد.
  بیل های مکانیکی ازسه قسمت اساسی تشکیل شده است : ارابه – قسمت اتاقک گردان روی ارابه وقسمت الحاقی جلوی ماشین .
  ارابه یا شاسی – شاسی به دونوع تقسیم میشود شاسی چرخ زنجیری شاسی چرخ لاستیکی ( کامیون )
  شاسی چرخ زنجیری با ثبات و قابل اطمینان برای اتاقک چرخنده فوقانی ایجاد میکند و قابلیت تحرک بسیارخوبی در محل خاکبرداری ایجاد میکند درضمن به دلیل سطح وسیع چرخها فشارکمی برروی خاک ایجاد میکند که امکان کار بر روی خاکهای سست را فراهم میکند درمواردی که برحسب نوع خاک اصطحکاک بیشتری مورد نیازبوده و مسئله لغزندگی وجود داشته باشد نقش زنجیر در ماشین اهمیت پیدا میکند درعوض اینگونه بیلها سرعت کمی دارند.

  شاسی های چرخ لاستیکی دارای سرعت حرکتی بیشتری بوده ولذا برای کارهای کوچکی که تعداد سفرزیاد بوده وسطح راه مورد استفاده محکم باشد مفیدترند این نوع شاسی خود بر دو نوع است : نوع خود متحرک که از اتاقک فرمان میگرد و نوع دیگر که درقسمت عقب کامیون نصب میشود وآن را کامیونی میگویند.
  سرعت نوع اول 50 وسرعت نوع دوم 80کیلومتر درساعت میرسد .

  انواع بیلهای مکانیکی:
  الف- بیل مکانیکی با جام معکوس
  به این بیل اسامی متعددی داده می شود از قبیل:کج بیل – بیل پشت خم وبیل کششی. این بیلها در دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی هستند و برای حفاری مناسبند.

  ب- بیل مکانیکی با سیستم کابلی
  این بیل مکانیکی عبارت است از اطاقک گردانی که سوار بر چرخها بوده ودر انتهای جلویی آن بیل متصل شده است. این بیل در دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی می باشند.

  ج- بیل کششی (دراگلاین)
  بیل کششی دراگلاین ازیک اطاقک فرمان – جرثقیل – جام بیل کششی و کابلهای لازم جهت کنترل قسمتهای مختلف تشکیل شده است.بیل کششی قادر است در سطوح خیلی بالاتر و خیلی پایینتر از سطح اتکاء خود است ودر انواع زمینهای مورد استفاده قرار می گیرد. بازوی طویل آن برای حفاری و تخلیه مواد کنده شده مفید بوده و زمان سیکل کار کوتاه از محاسن این ماشین میباشد.

  د- جرثقیل
  جرثقیل تشکیل شده از اطاق فرمان ویک تیر بلند مشبک وقلب جرثقیل و معمولا برای باند کردن اجسام سنگین وحرکت دادن آنها بکار میرود. با اتصال دستگاههای مختلف به انتهای تیر مشبک بلند جرثقیل می توان از استفاده های دیگری نمود. جرثقیل ها هم بر دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی می باشند که امروزه بیشتر هیدرولیکی می باشند.

  عملیات با گریدر

   

   

  •  

  الف پخش کردن مواد خاکی
  از مهمترین عملیات گریدر پخش کردن مواد و مصالح خاکی درسطح زمین است البته مقدار مواد جابجا شده به ظرفیت گریدر بستگی دارد ظرفیت گریدر تابع عواملی مانند قدرت موتور کشش ماشین اندازه و ارتفاع تیغه میباشد مقدار موادی که گریدر میتواند جابجا کند بسیارکمتر از بولدوزر است بنابراین بهتراست موادی که باید توسط گریدر جابجا و توزیع شود، قبلا توسط ماشین آلاتی مانند بولدوزر برروی زمین پخش شده باشد تا ارتفاع توده خاکی خیلی زیاد نباشد.
  ب- حمل مواد به کنارجاده
  با تغییر زاویه تیغه گریدر قادرخواهد بود که مواد خاکی را به کنار مسیر حرکت هدایت کند دراین حالت موادخاکی در انتهای عقب گریدر انباشته شده و یک توده خاکی طولی درامتداد مسیر حرکت گریدر قرارگیرد زیرا درغیراینصورت قدرت کشش ماشین کم میشود و زاویه حمله به تیغه گریدر نیز تغییر میکند.

  ج- شیب بندهای دقیق

  برای شیب بندهای دقیق باید تیغه را با زاویه کوچکی نسبت به امتداد قائم ثابت کرد وارتفاع تیغه از سطح زمین باید طوری باشد که برآمدگی کوچک را بریده و گودالها را پر نماید بدین منظور همواره باید مقدار مواد خاکی درجلوی تیغه گریدر موجود باشد.


  د- کندن جوی
  گریدر رامیتوان برای کندن جویهای 7شکل و ذوزنقه ای شکل به کاربرد ماکزیمم عمق جوی حدود 3 فوت ( یک متر) وعرض آن حدود4فوت است برای جویهای با ابعاد بزرگتر بهتر است از خندق کن و بیل مکانیکی و وسایل حفاری استفاده کرد.


  ه – بریدن و تراشیدن ترانشه ها
  با تغییر زاویه گریدر و عمود کردن یا شیب زیاد لبه تیغه نسبت به سطح افق میتوان با حرکت درجهت طول ترانشه لبه های آنرا تراشید.

  البته دومسئله را باید درنظرگرفت اول اینکه نوع مصالح ترانشه ها سنگی و صخره ای نباشد چون به لبه تیغه آسیب رسانده ویا عمل تراشیدن را غیرممکن میسازد مسئله دوم تراشیدن قسمت های پایین ترانشه و مرتب کردن آنها است تادرهنگام تراشیدن قسمت های بالای ترانشه مانع حرکت گریدر نشوند.

  •              

  کامیون ها و تریلرها

   

   

  •  

  کامیونها
  اگرچه برای حمل ونقل مواد خاکی از وسایلی مانند اسکریپرها ، تسمه نقاله و قطار استفاده میشود ولی معمول ترین وسیله برای حمل و نقل مواد خاکی کامیونها هستند این ماشینهای حمل کننده به خاطر سرعت زیاد برروی راههای هموار همچنین ظرفیت زیاد هزینه حمل ونقل مواد را نسبتا پایین می آورند.
  کامیونها دارای قابلیت انعطاف زیادی میباشند زیرا تعدادی ازآنها را که دریک پروژه مورد استفاده قرار میگیرند می توان زیاد یا کم نمود تا در ظرفیت مورد نیاز تعدیل بوجود آید کامیونها به دونوع معمولی (MING TRUCK) و کمرشکن (ARTICULATED TRUCK)

  الف – کامیونهای معمولی

  این کامیونها در دو نوع یکی مخصوص حرکت در جاده ها و دیگری مخصوص حرکت خارج از محدوده جاده (HIGHWAY&OFF HIGHWAY TRUCKS) ساخته میشوند کامیونهای خارج جاده ای میتوانند در ابعاد بزرگتر و با ظرفیت چند صدتن ساخته شوند هر کدام از آنها انواع مختلف دارند اما نوع کمپرسی آن بیش از سایر انواع آن به کاربرده میشود. کامیونهای کمپرسی درمورد حمل مواد دارای انعطاف پذیری زیاد بوده و بخصوص نوع جاده رو آن با سهولت بسیار در پروژه های مختلف قادر به حرکت میباشند نوع مختلف کامیون های کمپرسی وجود دارد مثلا این کامیون ها در انواع دیزلی یا بنزینی یک یا دو دیفرانسیلی و دو یا سه محوری به بازار عرضه میشوند.


  ب- کامیون های کمرشکن

  همانطور که از نام این نوع کامیونها مشخص است ازدو قسمت تشکیل شده اند قسمت موتور و قسمت مخزن که توسط یک مفصل به هم متصل هستند در واقع کامیونهای کمرشکن تریلرهای مخصوص حمل مواد خاکی هستند که بوسیله تراکتور یا کامیون تراکتور کشیده میشوند این واحد فقط برای حمل مواد خاکی طراحی شده اند و مواد حمل شده را یا ازعقب و یا از کف واگن و یا از پهلوها تخلیه مینمایند بعضی ازاین کامیونها دارای مجرای تخلیه طولی هستند که بیشتر در مورد ایجاد خاکریزها مورد استفاده قرار میگیرد این کامیون ها نیز بر دو نوع داخل جاده ای و خارج جاده ای هستند البته نوع جاده ای آن بیشتر است زیرا وجود مفصل کمرشکن قدرت مانور آن را نسبت به کامیون های عادی در ناهمواریهای خارج جاده بیشتر میکند.

  6-تریلر

  برای تسطیح زمین و از بین بردن پستی و بلندی ها از ماشین آلات مختلفی استفاده میشود اما مهمترین وسیله برای عملیات تنظیم شیب و تسطیح خاکریزها و خاکبرداری ها و رساندن سطح خاک به سطح مورد نظر ( خط پروژه ) توسط گریدر انجام میپذیرد عمل تنظیم شیب از کارهای بسیار مشکل است بطوری که کلیه رانندگان ماشین آلات راهسازی براین عقیده هستند که کارکردن با گریدر مشکل تراز بقیه ماشین آلات است و راننده ای که در زمینه کار با گریدر مهارت داشته باشد براحتی می تواند بقیه این ماشین آلات را کنترل و هدایت کند.

  گریدر برای تنظیم شیب شک دادن شیب ها تسطیح دامنه خاکریزها و خاکبرداریها کندن جوی و مخلوط کردن و پراکندن مخلوط خاک و مواد قیری بکارمیرود ازاین ماشین آلات درساختن راهها و سایر عملیات ساختمانی استفاده میشود. این دستگاه در بهم زدن و برداشتن لایه های سست وسطح زمین هم به کارمیرود.

  تیغه گریدر دارای لبه قابل تعویض میباشد درحالات مختلفی نسبت به ماشین می تواند قرارگیرد زاویه تیغه را میتوان تغییر داد بطوریکه بتوان گریدر را برای حمل مواد یا کندن جوی بکاربرد زاویه جلو درحالت حمل مواد بکار میرود که در برشهای سطحی و مخلوط کردن مواد مورد استفاده قرار میگیرد زاویه عقب باعث زیاد شدن قدرت حفاری شده ولی سبب میشود که مواد حفاری شده احیانا از روی تیغه سر ریز نماید.

  چرخهای جلو می توانند به طرفین خم شوند و بدین ترتیب نیروی حالصه از فشار خاک بر تیغه مایل شده را خنثی نماید وبه گردش گریدر هم کمک کند شاسی های کمرشکن نیز در ساختمان بعضی انواع گریدر بکار میرود که باعث ازدیاد قابلیت مانور ماشین و کاربردهای آن میشود.

  درحالت مستقیم ( حالت A) ماشین درحالت معمولی کارمیکند درحالت مفصلی (حالت B) گریدر میتواند شعاع گردش خیلی کوچکی کسب کند در حالت B چرخهای عقب روی زمین محکم مستقر بوده و در همان حال ماشین میتواند با تیغه به کندن جوی و کنار جاده وغیره مشغول شود گریدرهای مدرن مجهز به دستگاه کنترل تیغه اتوماتیک هستند که دقت کار آنها برای تنظیم شیب بسیار زیاد است سیستم این دستگاهها که بیشتر هیرولیکی و الکترونیکی است مجهز به یک دستگاه حساس است که یک سطح یا امتداد ثابت را دنبال کرده و در مواقع لزوم بطور اتوماتیک تیغه را بالا و پایین میبرد تاشیب مطلوب بدست آید.

  •           

  لودرها

   

   

  •  

  بدون اغراق لودر کاربردی ترین ماشین در انجام کارهای ساختمانی و عمرانی است این ماشین که در انداره های مختلف ساخته میشود به دلیل عملکرد و انعطاف پذیری زیادی که دارد و نیز با تغییر جام می تواند بسیاری ازکارها را انجام دهد. لودر موارد استفاده بسیاری دارد که برخی از آنها عبارتند از ایجاد خاکریزها حفاری زیرزمین بناها پرکردن خندقها و خاکریزی اطراف لوله های کار گذاشته شده در کانالها بار کردن کامیونها حمل بتن به محل قالبها و بلند کردن و حمل مصالح ساختمانی به ماشین لودر میتوان انواع ملحقات را نصب کرد و کاربردهای دیگری ازآن گرفت نظیر برف روب کانال کن لوله بر لوله گذار جرثقیل لیفت تراک.

  انواع لودر

  الف – لودر چرخ لاستیکی

  این لودرها دراقسام کوچک خیلی بزرگ ساخته میشود چرخهای بزرگ لاستیکی به این نوع لودرها قدرت تحرک وسرعت فراوانی میبخشد فشار وارده برزمین توسط این لاستیکها کم بوده ومیتوان این فشار را با تغییر میزان باد لاستیکها تغییرداد باین همه درزمنیهای دارای سنگهای تیزامکان آسیب این لاستیکها وجود دارد درضمن در زمینهای خیس و گل آلود نیز کار کردن با لودر چرخ لاستیکی مشکل است البته زنجیرهای سیمی مخصوص جهت حفاظت لاستیکها وجود دارد که میتوان برای ازدیاد اصطکاک لاستیکها باسطح زمین آنها رابه کاربرد نوعی از لاستیکهای جدید ساخته شده اند که دارای عاجهای خیلی ضخیمی هستند و میتوانند در مناطق سنگی کار کنند این لودرها بر دو نوع معمولی وکمرشکن هستند.

  نوع کمرشکن که بیشتر در لودرهای بزرگ بکاربرده میشوند و دارای نوعی شاسی هستند که قسمت عقب لودر را به قسمت جلو توسط یک مفصل متصل میکنند این حالت مفصلی قدرت مانور و شعاع گردش ماشین را نسبت به شاسی های ثابت ( غیرمفصلی ) زیاد میکند درانواع مدرن این ماشین آلات از سیستمهای فرمان و کنترل هیدرولیکی و الکتریکی جهت راحتی وعملکرد بهتر راننده استفاده شده است سیستم فرمان این ماشین ها به دونوع است در لودرهای معمولی سیستم فرمان بوسیله فرمان و حرکت چرخها عمل میکند اما در نوع کمرشکن سیستم فرمان به وسیله دو جک هیدرولیکی عمل می نماید.


  ب – لودرهای چرخ زنجیری

  لودرهای چرخ زنچیری مانند لودرهای چرخ لاستیکی عمل می کنند با این تفاوت که فشار کمی که بر زمین وارد می کنند باعث میشود که لودرهای با چرخ زنجیردار بتوانند در زمینهایی کار کنند که قابل استفاده برای لودرهای لاستیک در نیستند اصطکاک زیاد آنها با زمین باعث میشود که بتوانند نهایت استفاده را از قدرت موتور درکندن زمین بنمایند و چون زنجیر دارند هنگام کار در مناطق دارای سنگهای تیز خطرپاره شدن لاستیک وجود ندارد لودرهای زنجیردار قادر به حرکت برروی سطحهای باشیب جانبی 35%میباشند در صورتی که این رقم برای لودر چرخ لاستیکی 15% است همچنین لودر زنجیردار میتواند از شیب 60% بالا برود در حالیکه این رقم برای لودر لاستیک دار به حدود 30% محدود میشود سرعت لودر زنجیردار خیلی کمتر از لودر لاستیک داربوده به همین علت درمواردی که فاصله حمل مواد وبازگشت به محل بارگیری زیاد باشد راندمان این ماشین نسبت به نوع لاستیک دار پایین است.

  ج- بکهو لودر
  این ماشین آلات درواقع لودرهای کوچکی هستند که درپشت خود یک بیل مکانیکی دارند وبرای کارهای سبک استفاده میشوند کلیه مشخصات عمومی آنها مانند لودرها وبیل های مکانیکی است به دلیل دوکاره بودن این ماشین دربسیاری ازپروژه ها ی کوچک ازاین وسیله استفاده میشود بخصوص اگرپروژه مربوط به کندن خندق باشد.

  همانطورکه گفته شد درقسمت این ماشین یک بیل مکانیکی وجود دارد قدرت این بیل نیز بر اساس زاویه آن با زمین و شعاع عملکرد بازوها فرق میکند شرکتهای سازنده براساس نوع ماشین آلات نمودارهایی مبنی برقدرت بیل در حالات مختلف ارائه میدهند.

  •       
  •  اسکریپر

  اسکریپر ماشینی است که عمل بارگیری و حمل و تخلیه مواد خاکی در مسافتهای متوسط و زیاد را به تنهایی انجام می دهد. اسکریپر از سه قسمت اصلی تشکیل شده است : قسمت بارگیر (جام ) دیوار جلویی قسمت بارگیر و دیواره عقب جام یا دیواره تخلیه قسمت جام که معمولا سرباز است دارای یک تیغه برنده قابل تعویض درقسمت پایین میباشد این تیغه درحین بارگیری به داخل خاک نفوذ میکند وبا برش خاک آنرا به داخل جام هدایت میکند. این قسمت قابل حرکت بوده ومیتواند پایین وبالابرود دراسکریپرها ی دارای بالابر قسمت بالابرجانشین دیواره جلویی جام میشود دیواره عقب جام یا دیواره تخلیه قابلیت حرکت به عقب و جلو را دارد که با هل دادن خاک به تخلیه بارکمک میکند.

  انواع اسکریپرها

  اسکریپرها به دو دسته موتوردار و بدون موتور تقسیم میشوند امروزه نوع بدون موتور کمتر مورد استفاده قرارد میگیرد اغلب اسکریپرها تک محور بوده و تعادل آن و وزن بار آن توسط تراکتور متصل به آن حمل میشود تراکتورهایی که این اسکریپرها را می کشند ممکن است چرخ لاستیکی و چرخ زنجیری باشند بعضی دیگر قسمتی ازیک تراکتور اسکریپرها هستند بدین معنی که یک تراکتور تک محوره یک اسکریپر تک مجوره را می کشد اسکریپرها یی که دو محور دارند به وسیله تراکتورهای زنجیردار کشیده میشوند زیرا اینگونه تراکتورها نمی توانند بار قائم را تحمل کنند بنابراین نمی توانند اسکریپرهای یک محوره را بکشند امروزه به ندرت از اسکریپرهای چرخ زنجیری استفاده میشود اسکریپرهایی که توسط تراکتور چرخ لاستیکی کشیده میشوند به انواع زیرتقسیم بندی می شوند:

  1-تک موتوره دومحوره
  2-سه محوری
  3-دو دیفرانسیل
  4-اسکریپرهای دوموتوره ( TANDEM-POWERED)
  5-اسکریپرهای دارای بالابر
  6-فشاری – کششی (PUSH – PULL)

  اسکریپرهای تک موتوری دو محوری از یک تراکتور تک محوره استفاده میکنند و به دلیل مسئله تعادل این تراکتور بدون اسکریپر مربوطه قادر به حرکت نیست اسکریپرهای سه محوری توسط یک تراکتور کشیده میشوند. ماشنیهای چند دیفرانسیلی دارای چرخهای گردنده در اسکریپر و در تراکتور هستند اسکریپرهای دو موتوره دارای موتورهایی چداگانه برای حرکت اسکریپر و چرخهای گردان آن میباشد اسکریپرهای دارای بالابر دارای یک بالابر نردبانی درجلوی جام بوده و در عمل کندن و در انتقال مواد کنده شده به داخل جام کمک میکند در این نوع اسکریپرها به دلیل قدرتی که بالابر به اسکریپر میدهد به تراکتور کمکی جهت بارگیری احتیاجی نیست.

  •             

  تراکتور

   

   


  تراکتور از مهمترین ماشین آلات راهسازی و ساختمان سازی است که دارای کاربردهای متعددی است هدف اولیه تراکتور به جلوراندن و یا کشیدن اقسام بارها میباشد برروی تراکتور انواع لوازم مکانیکی را میتوان نصب کرد لوازمی ازقبیل : بیل های مکانیکی ریپرها تیغه های بولدوزر دکل های لوله گذار جانبی کج بیل ها نهرکن ها وغیره به علاوه از تراکتور استفاده های دیگری هم میکنند نظیر کشیدن اسکریپر واگن وغیره.
  تراکتورها از موتورهای دیزل که معمولا توربوشارژ هستند نیرو میگیرند و در انواع استاندارد و دنده اتوماتیک موجود هستند همچنین کنترل آنها به صورت کنترل هیدورلیک ودنده اتوماتیک است تراکتورها بر دو نوع کلی چرخ زنجیری وچرخ لاستیکی میباشند.

  بولدوزرها موارد استفاده فراوانی دارند که ازمیان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
  1-تسطیح زمین و پاک سازی آن ازبوته ها وکنده های درخت
  2-ایجاد راههای اولیه درکوهستانهای وزمینهای سنگلاخی
  3-جابجا کردن توده خاک به صورت فشاردادن درحجم های زیاد
  4-کمک به هل دادن اسکریپرها
  5- پخش کردن خاک درخاکریزها
  6-پشته کردن خاک درکنار نهرهای ایجادشده
  7- تصطیح وپاک سازی بقایای مانده ازعملیات ساختمانی
  8-نگهداری راههای موقت خاکی
  9-پاک سازی گودالهای کف معادن


  انواع تراکتورها

  الف – تراکتورهای چرخ زنجیری

  تراکتورهای چرخ زنجیری انواع مختلفی دارد این تراکتورها معمولا برحسب اندازه وزن وقدرت طبقه بندی میشوند در بسیاری از پروژه ها مقدار وزن تراکتور چرخ زنجیری مهم است زیرا مقدار حداکثر نیروی کششی که یک دستگاه تراکتور میتواند به وجود آورد بدون توجه به قدرت تولیدی موتور آن به حاصل ضرب مقدار وزن در ضریب کشش سطح جاده ای که روی آن کار میکنند محدود میباشد وجود زنجیره ها باعث میشود که تراکتور بتواند در زمینهای با مقاومت فشاری کم و قدرت کششی مناسب فعالیت داشته باشد.

  ب- تراکتور چرخ لاستیکی

  تراکتور چرخ لاستیکی ازاین جهت ساخته شده که سرعت بیشتری در کشیدن وهل دادن اسکریپرها و کارهای نظیر آن داشته باشد این نوع ماشین ها درانواع دوچرخ وچهارچرخ وجود دارد نوع دوچرخ آن حتما باید با یک ماشین دیگر نظیر اسکریپر کار کند تا بتواند تعادل خودرا حفظ کند نوع چهارچرخ آن در دو نوع یک دیفرانسیل و دو دیفرانسیل موجود است با این همه آسیب پذیری لاستیکهای این ماشینها در موقع کار در زمینهای دارای سنگهای تیز که باعث بریده شدن لاستیک میشود استفاده از آن را دراین نوع زمینها محدود میکند البته زنجیرهای سیمی مخصوص جهت حفاظت لاستیکها وجود دارد که میتوان بر ازدیاد اصطحکاک لاستیکها باسطح زمین آنها را بکاربرد.                                                                                                   نکات مهم نظارتی ویژه مهندسان ناظر ساختمان

  الف – باز دید از محل اجرای عملیات ساختمانی و کسب اطلاعات ضروری و صدور دستور های لازم
  ب- بررسی نقشه ها و انطباق آنها
  ج – کنترل صلاحیت فنی عوامل اجرایی ساختمان
  د – کنترل ابعاد و اندازه ها:

  د- 1 – انطباق ابعاد پیرامونی ساختمان،درج شده در نقشه های مصوب با ابعاد زمینی که توسط مالک مشخص می شود و تنظیم و امضای صورتجلسه مغایرتها(در صورت وجود) با مالک
  د- 2 – کنترل ابعاد گودبرداری و صدور دستورالعمل کتبی برای حفاظت گود و ابنیه و تاسیسات مجاور
  د – 3 – کنترل ابعاد پی و سازه پی و انطباق آن با نقشه های اجرایی
  د – 4 – کنترل رعایت ضوابط شهرداری در مورد استقرار ساختمان و ارتفاعات آزاد
  د – 5 – کنترل ترازها
  د – 6 – کنترل سطح اشغال ساختمان
  د – 7 – کنترل طول پیش آمدگی ها و ارتفاع آنها از کف معبر و مقایسه آن با مقادیر مجاز
  د – 8 – کنترل سطح زیربنای پارکینگها،راهروها،چال آسانسورها،پلکانها،حیاط خلوت ها،فضا های باز،فضاهای اختصاصی،انباری و سایر سطوح دارای کاربری معین
  د – 9 – کنترل شیب رامپ ها و پله ها و پاگردها
  د – 10 – کنترل راه های دسترسی و ورودی ها به محوطه و به ساختمان
  د – 11 – کنترل محل اجرای دیوارهای خارجی

  هـ - کنترل مشخصات فنی :

  ه – 1 – بررسی وضعیت کلی خاک محل
  ه – 2 – انطباق مقاطع اعضای سازه ای با نقشه های اجرایی
  ه – 3 – کنترل ابعاد و مشخصات مصالح و مواد مصرفی
  ه – 4 – کنترل کیفیت اجرای سازه
  ه – 5 – کنترل جا گذاری داکت ها و رایزرها

  و – کنترل جزئیات ساختمانی:

  و – 1 – کنترل قائم بودن دیوارها،شیب شیروانی ها و زوایای اجزای ساختمان نسبت به هم
  و – 2 – کنترل نحوه اجرای فرش کف ها،شیب بندی ها،اندودها،سنگ کاری ها،کف پله ها،نماسازی ها و عایق کاری رطوبتی و نظایر آن
  و – 3 – کنترل ابعاد و محل قرارگیری درب ها و پنجره ها

  ز – کنترل ضوابط ایمنی در حین اجرا و ابلاغ رفع نواقص ایمنی به مالک                                         قالب بندی فنداسیون با آجر

  بعد از اینکه بتن مگر ریخته شد و مقاومت لازم را بعد از یک روز به دست آورد اگر از قالب مدفون (آجر چینی) استفاده می شود نوبت به قالب بندی پی ها می رسد.

               در بم برای قالب بندی پی از آجر استفاده میشود. رعایت نکات زیر در قالب بندی برای هر چه بهتر اجرا شدن پی مفید است.

  1- یکنواخت بودن آجرچینی پی و ایجاد سطح صاف و بدون خلل و فرج برای پی ها مفید و بلکه لازم است.

  2- مقاومت آجر چینی، در صورتی که پشت آن خاک دستی (خاک نا مناسب) باشد اهمیت زیادی دارد چرا که نیروی خاک به سمت داخل باعث شکسته شدن قالب آجری خواهد شد.

   3- همچنین درصورتی که پشت آجرچینی خالی است مقاومت قالب آجری اهمیت زیادی دارد به طوری که باید وزن بتن و نیروی لرزاندن (ویبره) بتن و وزن کارگر را تحمل کند. در صورتی که دیوار آجری در حین بتن ریزی دچار شکستگی و جابجایی شود باعث تخریب پی خواهد شد. بازسازی دیواره و توقف عملیات بتن ریزی و ایجاد پیوستگی بین بتن قدیم و جدید هزینه های زیادی به دنبال خواهد داشت.

  4- درصورتی که امکان داشته باشد خیلی خوب است که یک لایه نازک سیمان کاری روی قالب آجری صورت گیرد. این کار برای کسب مقاومت بتن و عملکرد خوب آن بسیار مناسب است.

  5- اگر لایه سیمان کاری صورت نگرفت حتما باید روی قالب آجری یک لایه پلاستیک ضخیم و مناسب برای جلوگیری از جذب آب بتن توسط آجر کشیده شود.

   تذکر: قالب بندی نکردن پی و استفاده از دیواره خاکی به جای قالب فقط در صورتی مجاز است که اولا خاک غیر ریزشی باشد (به مرور دانه های خاک داخل پی نریزند) و ثانیا خاکبرداری بسیار تمیز و دقیق صورت گرفته باشد و دیواره خاک صاف باشد. با توجه به نحوه عملیات خاکبرداری و پی کنی که در شهر وجود دارد تقریبا استفاده نکردن از قالب آجری غیر مجاز است.

   

  بیاموزیم: قالب بندی فلزی بهترین نوع قالب بندی می باشد. البته نکات و پیش­بینی­های لازم برای استفاده از قالب فلزی از جمله، اضافه خاکبرداری برای بستن قالب، پر کردن پشت پی بعد از باز کردن قالب با پرکننده­های مناسب و دسترسی کم به قالب فلزی باعث می­شود که استفاده از قالب فلزی در شهر بم استقبال چندانی نداشته باشد.

   

   

  6- در صورت نیاز و تمایل میتوان پس از گیرش اولیه بتن فونداسیون و با اطلاع مهندس ناظر ساختمان نسبت به جمع آوری قالب­بندی آجری برای استفاده مجدد آجر آن در ساختمان اقدام نمود.

   

  آماده سازی بستر، شفته ریزی و بتن مگر

   

  پس از انجام خاکبرداری باید بستر خاک را برای اجرای پی آماده کنیم. برای این کار از بتن با سیمان کم ( 100 تا 150 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب بتن) که به بتن مِگر موسوم است استفاده می شود. به این ترتیب که روی خاک حداقل 10 سانتی متر بتن با سیمان کم می ریزیند و سپس روی آن را با ماله صاف می کنند تا برای بتن ریزی پی­ها آماده شود.          

              همچنین در صورتی که پس از خاکبرداری و رسیدن به خاک مناسب، لازم بود تا برای رسیدن به تراز کف پی ها از مصالح پر کننده استفاده نماییم و یا پیمانکار اشتباها بیش از حد لازم خاکبرداری نماید و فضای خالی بوجود اید برای پر کردن فضای خالی باید از بتن یا مصالح مناسب دیگر طبق نظر دستگاه نظارت و با هزینه پیمانکار استفاده نماید.

              البته در شهر بم، برای رسیدن به عمق مورد نظر جهت اجرای بتن مگر و آغاز قالب بندی برای فونداسیون از شفته آهک استفاده میشود. استفاده از شفته آهک توصیه نمی شود اما با توجه به اینکه قیمت تمام شده آن پایین تر و بیشتر در دسترس می باشد لذا لازم است نکات زیر حتما رعایت شود تا در به دست آمدن کیفیت بهتر ما را یاری کند.

  شفته ریزی:

              شفته آهكی كه با دوغاب ساخته و خوب عمل‌آوری شده باشد، دارای مقاومت 7 روزه معادل 5 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع و تاب 28 روزه حدوداً 10 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع خواهد بود كه این مقاومت برای بستر پی ساختمان یا راه كاملاً مناسب می‌باشد.

  1- آهک مصرفی میبایست حتما برای استفاده در شفته قبلا بصورت کامل شکفته شده باشد و پس از سرند شدن برای تهیه شفته مورد استفاده قرار بگیرد.

     2- آهک باید حتما به صورت دوغاب با خاک درشت دانه مخلوط گردد .

  3- بهتر است که مخلوط شفته آهک در کنار فونداسیون ساخته شود تا براحتی بتوان آن را به داخل محل خاک برداری منتقل کرد. در شکل های بعدی اجرای صحیح و اجرای نادرست را مشاهده میکنید.

   4- دقت شود که بتن مگر حتما پس از عمل آوری کامل شفته آهک و رسیدن آن به گیرش اولیه بر روی آن اجرا شود تا آب بتن توسط شفته جذب نشده و موجب پوکی بتن مگر نگردد .

  5- توجه شود که بر روی شفته اجرا شده تا زمانی که شفته به مقاومت 5/1 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع نرسیده است بارگذاری صورت نگیرد ( شفته آهکی زمانی به مقاومت 5/1 کیلوگرم بر متر مربع رسیده است که اثر کفش شما پس از راه رفتن بر روی آن باقی نماند.( برای حصول این منظور بازدید مهندس ناظر از شفته ریزی قبل از اجرای بتن مگر الزامی است .

  6- باید توجه نمود که هر چه میزان رس در خاک مصرفی برای شفته بیشتر باشد میزان آهک مصرفی نیز باید بالاتر رود. 

   

  بتن مگر

              بتن مگر یا به تعریفی بتن رگلاژ کف قالبندی فونداسیون در حقیقت یک بتن با مقدار سیمان کم (100 تا 150 کیلوگرم سیمان بر مترمکعب) است که جهت آماده سازی بستر خاکبرداری شده برای آرماتوربندی و صفحه گذاری اجرا میگردد توجه به نکات ذیل جهت اجرای بتن مگر الزامی است :

  1- قبل از اجرای بتن مگر حتما خاک بستر را مرطوب نمایید تا آب بتن جذب خاک نگردد و کیفیت آن پایین نیاید .

  2- در صورتی که بتن مگر را بر روی شفته آهک اجرا میکنید حتما توجه داشته باشید که شفته به مقاومت 5/1 کیلوگرم بر متر مربع رسیده باشد . ( شفته آهکی زمانی به مقاومت 5/1 کیلوگرم بر متر مربع رسیده است که اثر کفش شما پس از راه رفتن بر روی آن باقی نماند 

  3- شفته آهک میبایست قبل از اجرای بتن مگر مرطوب شده باشد تا آب بتن را جذب نکند. توجه داشته باشید زمانی که آهک هنوز جذب آب داشته باشد موجب پوکی بتن مگر میشود.

  4- بتن مگر جهت پاکسازی کف و اجرای دقیقتر فاصله گذاری آرماتوربندی از کف انجام میگردد بنابراین به تمییز و یکنواخت بودن سطح آن دقت کنید تا آرماتوربندی بهتری داشته باشید.

    5- معمولا بتن مگر توسط دستگاههای مخلوط کن ( بتونیر ) کوچک ساخته میشود دقت نمایید که حداقل دو (2) دقیقه پس از اضافه کردن آب، بتن درون دستگاه به خوبی مخلوط شود و سپس مورد استفاده قرار بگیرد.

  6- بعد از ریختن بتن مگر با توجه به دمای هوا حدود 10 ساعت سطح آن را مرطوب نگه دارید(با پاشیدن آب) و بعد از گذشت یک (1) روز می توانید عملیات بعدی را شروع کنید و روی بتن مگر راه بروید.

   آرماتور بندی و نصب صفحه ستونها

  آرماتوربندی کاری تخصصی میباشد و دقت و نظارت جدی بر آن الزامی است. در برخی شرایط تمام مقاومت پی را آرماتورها تامین می کنند. مهندسین ناظر موظف هستند قبل از اجرای بتن ریزی از آرماتوربندی فونداسیون بازدید به عمل آورده و تا پایان بتن ریزی نظارت مستمر و مستقیم داشته باشند. ذکر چند مطلب در خصوص آشنایی با نکات اجرایی آرماتوربندی الزامی است :

   

  1- به هیچ عنوان از آرماتورهای زنگ زده و یا آغشته به روغن نباید استفاده شود در صورت آلودگی آرماتورها به روغن یا زنگ زدگی آنها، باید قبل از اجرای آرماتوربندی به پاکسازی آنها اقدام و بعد از تایید دستگاه نظارت به بتن ریزی اقدام گردد.

   

  بیاموزیم: آرماتورها دو دسته طولی (آرماتورهای اصلی) و عرضی (خاموت) هستند. خاموتها وظیفه نگهداری آرماتورهای طولی و جلوگیری از کمانش آنها در هنگام فشارهای زیاد و چند کاربرد بسیار مهم دیگر دارند. لذا اهمیت رعایت ضوابط خاموت گذاری کمتر از آرماتورهای اصلی نیست.

   

  2- فاصله خاموتها از یکدیگر باید حداکثر 20 سانتی متر باشند و دستگاه نظارت موظف است که در صورت عدم رعایت از سوی پیمانکار از اجرای بتن ریزی جلوگیری نماید.

   

  3- خاموتها باید مطابق بوسیله سیم آرماتوربندی به تمام میلگردهای طولی مهار شوند این امر الزامی است و میبایست توسط پیمانکار رعایت گردد و در صورت عدم توجه دستگاه نظارت موظف است از ادامه کار پیمانکار تا رفع نواقص فوق جلوگیری نماید.

   

  4- تمام میلگردها باید توسط قیچی مخصوص بریده شود و جدا از بریدن میلگردها به کمک دستگاه هوا برش خودداری شود . توجه داشته باشید که حرارت موجب افت کیفیت میلگردها میگردد.

   

   

  5- از خم کردن آرماتور در دمای پایین تر از 5 درجه سانتیگراد خودداری شود و از باز و بسته کردن خمها به منظور شکل دادن مجدد میلگردها جدا خودداری شود در صورت مشاهده چنین مواردی باید به مهندس ناظر اعلام گردد تا مطابق ضوابط اقدام شود .

   

  6- تمام میلگردها باید به صورت سرد و تا حد امکان با دستگاههای مکانیکی خم شوند از خم کردن آرماتورها و بولتهای صفحه های ستون به کمک حرارت ( هوابرش ) جدا خودداری شود.

   

  7- توجه داشته باشید که آرماتوربندی را که توسط مهندس ناظر تایید شده است نباید قبل از بتن ریزی تغییر داد (خصوصا از خارج کردن میلگردها جدا خودداری نمایید و در صورت مشاهده سریعا به مهندس ناظر گزارش دهید.)

  8- فاصله بین میلگردها تا سطح قالب بندی حداقل باید 5/2 سانتی متر باشد تا پوشش بتنی روی میلگردها دارای ضخامت مناسبی باشد و علاوه بر ایجاد پیوستگی بین بتن و میلگرد، محافظت میلگردها در برابر خوردگی و زنگ زدگی انجام شود.

  + نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۰:۲۹ بعد از ظهر |


  0ytz85e12gh9y67z6ik.jpg


  نكات اجرایی پی سازی :

  فرض كنید یك پروژه ساختمانی را بخواهیم به اجرا در آوریم ، مراحل اولیه اجرایی شامل ساخت پی مناسب است كه در كلیه پروژه ها تقریبا یكسان اجرا می شود ، اما قبل از شرح مختصر مراحل ساخت پی ، باید توجه داشت كه ابتدا نقسه فنداسیون را روی زمین پیاده كرد و برای پیاده كردن دقیق آن بایستی جزئیات لازم در نقشه مشخص گردیده باشد. از جمله سازه به شكل یك شیكه متشكل از محورهای عمود بر هم تقسیم شده باشد و موقعیت محورهای مزبور نسبت به محورها یا نقاط مشخصی نظیر محور جاده ، بر زمین بر ساختمان مجاور و غیره تعیین شده باشد.( معمولا محورهای یك امتداد با اعداد 3،2،1و... شماره گذاری می شوند و محورهای امتداد دیگر با حروف  C-B-A و ... مشخص می گردند. همچنین باید توجه داشت ستونها و فنداسیونهایی را كه وضعیت مشابهی از نظر بار وارد شده دارند ، با علامت یكسان نشان می دهند : ستون را با حرف C  و فنداسیون را با حرف F  نشان میدهند . ترسیم مقاطع و نوشتن رقوم زیر فنداسیون ، رقوم روی فنداسیون ، ارتفاع قسمت های محتلف پی ، مشخصات بتن مگر ، مشخصات بتن ، نوع و قطر كلی كه برای بریدن میلگرد ها مورد نیاز است باید در نقشه مشخص باشد. قبل از پیاده كردن نقشه روی زمین اگر زمین ناهموار بود یا دارای گیاهان و درختان باشد ، باید نقاط مرتفع ناترازی كه مورد نظر است برداشته شود و محوطه از كلیه گیاهان و ریشه ها پاك گردد.سپس شمال جغرافیایی نقشه را با جهت شمال جغرافیایی محلی كه قرار است پروژه در آن اجرا شود منطبق می كنیم ( به این كار توجیه نقشه می گویند) پس از این كار ، یكی از محورها را (محور طولی یا عرضی ) كه موقیعت آن روی نقشه مشخص شده است ، بر روی زمین ، حداقل با دو میخ در ابتدا و انتها ، پیاده می كنیم كه به این امتداد محور مبنا گفته می شود ؛ حال سایر محورهای طولی و عرضی را از روی محور مبنا مشخص می كنیم ( بوسیله میخ چوبی یا فلزی روی زمین ) كه با دوربین تئودولیت و برای كارهای كوچك با ریسمان كار و متر و گونیا و شاغول اجرا می شود. حال اگر بخواهیم محل فنداسیون را خاكبرداری كنیم به ارتفاع خاكبرداری احتیاج داریم كه حتی اگر زمین دارای پستی و بلندی جزئی باشد نقطه ای كه بصورت مبنا (B.M) باید در محوطه كارگاه مشخص شود ( این نقطه بوسیله بتن و میلگرد در نقطه ای كه دور از آسیب باشد ساخته می شود).

   

  نكات فنی و اجرایی مربوط به خاكبرداری:

  داشتن اطلاعات اولیه از زمین و نوع خاك از قبیل : مقاومت فشاری نوع خاك بویژه از نظر ریزشی بودن ، وضعیت آب زیر زمینی ، عمق یخبندان و سایر ویژگیهای فیزیكی خاك كه با آزمایش از خاك آن محل مشخص می شود ، بسیار ضروری است. در خاكبرداری پی هنگام اجرا زیر زمین ممكن است جداره ریزش كند یا اینكه زیر پی مجاور خالی شود كه با وسایل مختلفی باید شمع بندی و حفاظت جداره صورت گیرد ؛ به طوری كه مقاومت كافی در برابر بارهای وارده داشته باشد یكی از راه حلهای جلوگیری از ریزش خاك و پی ساختمان مجاور، اجرای جز به جز است  كه ابتدا محل فنداسیون ستونها اجرا شود و در مرحله بعدی ، پس از حفاری تدریجی ، اجزای دیگر دیوار سازی انجام گیرد.

   

  نكات فنی و اجرایی مربوط به خاكریزی و زیر سازی فنداسیون :

   چاههای متروكه با شفته مناسب پر می شوند و در صورت برخورد محل با قنات متروكه ، باید از پی مركب یا پی تخت استفاده كرد یا روی قنات را با دال بتن محافظ پوشاند. از خاكهای نباتی برای خاكریزی نباید استفاده كرد . ضخامت قشرهای خاكریز برای انجام تراكم 15 تا 20 سانتیمتر است . برای انجام تراكم باید مقداری آب به خاك اضافه كنیم و با غلتكهای مناسب آن را متراكم نمایی ، البته خاكریزی و تراكم فقط برای محوطه سازی و كف سازی است و خاكریزی زیر فنداسیون مجاز نمی باشد. در برخی موارد ، برای حفظ زیر بتن مگر ، ناچار به زیر سازی فنداسیون هستیم ، اما ممكن است ضخامت زیر  سازی  كم باشد ( حدود 30 سانتیمتر ) در این صورت می توان با افزایش ضخامت بتن مگر زیر سازی را انجام داد و در صورت زیاد بودن ارتفاع زیر سازی ، می توان با حفظ اصول فنی لاشه چینی سنگ با ملات ماسه سیمان انجام داد.

   

  بتن مگر چیست؟

  بتن با عیار كم سیمان زیر فنداسیون كه بتن نظافت نیز نامیده می شود معمولا به ضخامت 10 تا 15 سانتیمتر و از هر طرف 10 تا 15 سانتیمتر بزرگتر از خود فنداسیون ریخته میشود.

   

  قالب بندی فنداسیون چگونه است؟

  قالب بندی باید از تخته سالم بدون گره به ضخامت حداقل 5 . 2 سانتیمتر یا ورقه های فلزی صاف یا از قالب آجری (تیغه 11 سانتیمتری آجری یا 22 با اندود ماسه سیمان برای جلوگیری از خروج شیره بتن ) صورت گیرد. لازم به یادآوری است كه پی های عادی می توان با قرار دادن ورقه پلاستیكی ( نایلون) در جداره خاكبرداری از آن به عنوان قالب استفاده كرد.

  60z4e81ptn031vheowmo.jpg

  - نحوه مهار خاک ریزشی مجاورو عایق نمودن قالب آجری با نایلون(جهت جلوگیری از خروج شیره بتون)


  آرماتوربندی ؛

  آرماتوربندی کاری تخصصی میباشد و دقت و نظارت جدی بر آن الزامی است. در برخی شرایط تمام مقاومت پی را آرماتورها تامین می کنند. مهندسین ناظر موظف هستند قبل از اجرای بتن ریزی از آرماتوربندی فونداسیون بازدید به عمل آورده و تا پایان بتن ریزی نظارت مستمر و مستقیم داشته باشند. ذکر چند مطلب در خصوص آشنایی با نکات اجرایی آرماتوربندی الزامی است :

  1- به هیچ عنوان از آرماتورهای زنگ زده و یا آغشته به روغن نباید استفاده شود در صورت آلودگی آرماتورها به روغن یا زنگ زدگی آنها، باید قبل از اجرای آرماتوربندی به پاکسازی آنها اقدام و بعد از تایید دستگاه نظارت به بتن ریزی اقدام گردد.

  بیاموزیم: آرماتورها دو دسته طولی (آرماتورهای اصلی) و عرضی (خاموت) هستند. خاموتها وظیفه نگهداری آرماتورهای طولی و جلوگیری از کمانش آنها در هنگام فشارهای زیاد و چند کاربرد بسیار مهم دیگر دارند. لذا اهمیت رعایت ضوابط خاموت گذاری کمتر از آرماتورهای اصلی نیست.

  2- فاصله خاموتها از یکدیگر باید حداکثر 20 سانتی متر باشند و دستگاه نظارت موظف است که در صورت عدم رعایت از سوی پیمانکار از اجرای بتن ریزی جلوگیری نماید.

   3- خاموتها باید مطابق بوسیله سیم آرماتوربندی به تمام میلگردهای طولی مهار شوند این امر الزامی است و میبایست توسط پیمانکار رعایت گردد و در صورت عدم توجه دستگاه نظارت موظف است از ادامه کار پیمانکار تا رفع نواقص فوق جلوگیری نماید.

  4- تمام میلگردها باید توسط قیچی مخصوص بریده شود و جدا از بریدن میلگردها به کمک دستگاه هوا برش خودداری شود . توجه داشته باشید که حرارت موجب افت کیفیت میلگردها میگردد.

  5- از خم کردن آرماتور در دمای پایین تر از 5 درجه سانتیگراد خودداری شود و از باز و بسته کردن خمها به منظور شکل دادن مجدد میلگردها جدا خودداری شود در صورت مشاهده چنین مواردی باید به مهندس ناظر اعلام گردد تا مطابق ضوابط اقدام شود .

   6- تمام میلگردها باید به صورت سرد و تا حد امکان با دستگاههای مکانیکی خم شوند از خم کردن آرماتورها و بولتهای صفحه های ستون به کمک حرارت ( هوابرش ) جدا خودداری شود.

   7- توجه داشته باشید که آرماتوربندی را که توسط مهندس ناظر تایید شده است نباید قبل از بتن ریزی تغییر داد (خصوصا از خارج کردن میلگردها جدا خودداری نمایید و در صورت مشاهده سریعا به مهندس ناظر گزارش دهید.)

  8- فاصله بین میلگردها تا سطح قالب بندی حداقل باید 5/2 سانتی متر باشد تا پوشش بتنی روی میلگردها دارای ضخامت مناسبی باشد و علاوه بر ایجاد پیوستگی بین بتن و میلگرد، محافظت میلگردها در برابر خوردگی و زنگ زدگی انجام شود.

  توجه: رعایت نکردن فاصله بین میلگردها و جداره قالب باعث از بین رفتن سریع پی می شود.

  توجه:  فاصله مناسب بین میلگرد و دیواره قالب باعث استحکام  و بالارفتن عمر پی و در نتیجه سازه و بالا رفتن مقاومت در برابر زلزله خواهد شد.

  hri770fe80jafxifvc41.jpg    - نحوه ایزولاسیون پی وارماتوربندی ستونها

  قالب های خاص (فلزی)

  قالب های خاص


  uxbg1z5eklw6e09clg2i.jpg

  - قالب ستون قارچی ( متشکل از 8  قالب خاص)


  وقتی قالب بندی یک عضو بتنی را نتوان با استفاده ازانواع قالب های مدولار، کنج ها و فیلرها انجام داد برای آن عضو باید قالب خاص طراحی شود.این قالب ها معمولاً برای سطوح دارای اشکال نامنظم، منحنی ودارای زوایای غیر قائم ساخته می شوند، در طراحی این قاب ها علاوه بر معیارهای باربری و تغییر شکل باید امکان باز و بسته کردن و حمل و تنظیم قالب نیز در نظر گرفته شود.

  از این نوع قالب ها فقط درسازه هایی استفاده میگردد که؛

  1-   سرعت اجرا امری مهم باشد .

  2-   زمانیکه سازه ی بتنی الزاما از نمای اکسپوز برخوردار باشد.

  3-   و....

  لازم بذکراست،قالب های خاص نسبت به قالب های مدولار از نظر هزینه ساخت حدود 1.4 برابر می باشد . 


  - نحوه مونتاژ قالب های خاص و مدولار جهت قالب بندی دیوار مخزن

  قالب های مدولار (فلزی)

  شرحی بر قالب های مدولار


  قالب های مدولار که قالب های همه کاره نیز نامیده می شوند بر اساس مدول های 5 سانتی متری (مضرب های عدد 5) طراحی و ساخته شده است. این قالب ها که در ابعاد و اندازه های متنوعی تولید می شوند. بیشترین کاربرد را در قالب بندی سازه های بتنی دارند.

  یک قالب مدولار از یک ورق رویه  و چهار تسمه پانچ شده در لبه و تسمه های سخت کننده (تقویتی) تشکیل شده است. کلیه قطعات از جنس فولاد ساختمانی می باشد. ورق رویه دارای ضخامت 3 میلیمتر است در قسمت های لازم به وسیله تسمه های سخت کننده تقویت شده است. تسمه های پانچ شده که در چهار طرف قالب قرار دارند دارای مقطع 5Ï50 یا قطعات 5Ï60 میلیمتر و یا 47x4 می باشد. این تسمه ها علاوه برایفای نقش تقویت کننده ورق رویه، اتصال قطعات قالب ها به یکدیگر و به پشت بندها را امکان پذیر می کنند.


  mnh3qkvc7ao95rsw7l4.jpg

  - نحوه مونتاژ قالب های مدولار جهت قالب بندی دوطرفه دیوار


  فواصل سوراخ های پانچ شده روی تسمه های چهار طرف هر قالب، طوری در نظر گرفته شده است که قالب های با ابعاد مختلف را می توان از هر جهت به یکدیگر متصل نمود. شکل سوراخ ها و ابعاد آن ها طوری طراحی شده که استفاده از گوه یا کلمپس جهت اتصال به راحتی انجام می شود. قالب های مدولار در عرض های 10، 15، 20، 25، 30 ، 35، 40، 45 و 50 سانتی متر و طول های 100، 150 و 200 سانتی متر تولید می گردد. علاوه بر این قالب با مدول های مقاوت بر اساس سفارش کارفرما قابل ساخت خواهد بود. قالب های مدولار گروه صنعتی بوذرجمهر دارای استحکام و دوام بالایی، به طوری که یک قالب مدولار می تواند بیش ار یکصد و پنجاه بار مورد استفاده قرار گیرد.


  w3w1ocdtsl2qnfnpol7.jpg

  - نحوه مونتاژ قالب های مدولار جهت قالب بندی یکطرفه دیوار

  + نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۰:۲۵ بعد از ظهر |

  وهابیون در تاریخ نامیمون چندین ساله خود همواره با رافضی خواندن شیعیان مسلمان ریختن خون آنان را حلال شمرده‌اند و به دشمنی خود ادامه داده‌اند كه این‌بار نیز در بحرین به این جنایت دست می‌زنند و مردم مظلوم این دیار را به خاك و خون می كشند.


  بحرین

  در طول تاریخ اسلام پیوسته افراد و گروه هایی بوده اند که در فهم اسلام، گرایش به خشکی، جمود و تعصب داشته اند. اگر چه بر حسب شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی قدرت نفوذ افرادی که چنین تمایلاتی داشته اند در نوسان بوده، اما همیشه در صحنه حضور داشته اند. آیین وهابیت با الهام از اندیشه‌های افرادی هم چون بربهاری، ابن بطه عکبری و ابن تیمیه به وسیله ی محمد بن عبدالوهاب در قرن دوازدهم هجری در نجد- یکی از شهرهای عربستان- بنیانگذاری شد و به مدد شرایط مساعد تاریخی، طبیعی، اجتماعی و سیاسی مناسب در آن زمان توانست در فراز و نشیب زمان، موجودیت خود را هم چنان حفظ کند و پس از مدتی پیروانش قدرت را در حساس ترین مکان مقدس اسلامی به دست گرفتند و به تبلیغ و دعوت پرداختند. وهابیت در حال حاضر بیشتر رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و با تشیع و انقلاب اسلامی به مقابله برخاسته است. وهابیگری با دمیدن روح نفاق و تفرقه در میان مسلمانان خدمات بسیاری به استعمار در جهت چپاول و غارت منابع مسلمین و تخریب تمدن و فرهنگ تاریخی مسلمانان انجام می دهد.

  وهابیون در نجد رشد یافتند كه سرزمین وسیعی واقع در عربستان است. این شهر به عنوان محل طرح آراء محمد بن عبدالوهاب بود و در شرایطی مطرح شد که جهان اسلام از چهارسو مورد هجوم استعمارگران بود، در چنین شرایطی که مسلمانان بیش از هر زمان دیگری به اتحاد برای مقابله با استعمارگران روس و انگلیس و فرانسه و آمریکا نیاز داشتند، محمد بن عبدالوهاب مسلمانان را به دلیل شفاعت خواهی و توسل و زیارت قبور اولیاء الله متهم به شرک و کفر کرده و ریختن خون مسلمانان را واجب می دانست.

  از جمله عقاید این گروه، اعتقاد به رؤیت خداوند در قیامت با چشم، نسبت کفر به شیعیان، منع شیعیان از زیارت قبور امامان معصوم(ع) و نوحه خوانی و مرثیه خوانی بر امام حسین(ع) است

  بعد از ورود محمد بن عبدالوهاب به درعیه و بسته شدن پیمان همکاری میان او با امیر درعیه محمد بن سعود(جد آل سعود)، محمد بن عبدالوهاب به پشتیبانی قوای نظامی محمد بن سعود توانست دعوت خود را در سراسر نجد بگستراند و محمد بن سعود هم از رهگذر ترویج عقاید محمد بن عبدالوهاب و به اسم جهاد علیه کفار توانست تمام سرزمین نجد را تصرف کند. سرانجام محمد بن عبدالوهاب در سال 1206هجری قمری در درعیه درگذشت و پس از درگذشت محمد بن عبدالوهاب پسر بزرگ او، عبدالله جای پدر را گرفت و به عنوان رهبر وهابیان در حکومت آل سعود قرار گرفت، بعد از عبدالله فرزندان او در جای پدر قرار گرفتند و هم اکنون تعداد زیادی از نوادگان محمد بن عبدالوهاب در شهر درعیه زندگی می کنند و به بیت«آل الشیخ» معروف اند.

  بحرین

  از جمله عقاید این گروه، اعتقاد به رؤیت خداوند در قیامت با چشم، نسبت کفر به شیعیان، منع شیعیان از زیارت قبور امامان معصوم(ع) و نوحه خوانی و مرثیه خوانی بر امام حسین(ع) است به گونه‌ای كه دستور می داد تا نوحه گران را به قتل برسانند. وهابیون یکی از مخالفان سرسخت شیعیان و از طرفداران روش سلفیه‌اند و تفکر و آراء احمد بن حنبل را بسیار متعصبانه مطرح می‌كنند. این در شرایطی است كه این گروه با نادانی راه را بر دشمنان اسلام و مسلمین به راحتی باز می‌كنند كه نمونه آن همكاری تنگاتنگ آمریكا و غرب با دولت آل سعود در تسلط بر مسلمانان منطقه و كشتار آنان است. آل سعود بعد از هماهنگی با وهابیون جنایت‌هایی را در عربستان مرتكب شدند و با هماهنگی انگلستان بر بسیاری از مناطق این كشور تسلط یافتند اما به دلیل خیانت به قراردادهای خود با این كشور، با انگلستان وارد جنگ شدند و از پیشروی باز ماندند. در خلال جنگ جهانی دوم به صورت مخفیانه با آمریكا رابطه برقرار كردند و اجازه ایجاد پایگاه نظامی ظهران را به آمریكا دادند. این رفتار آنها علی‌رغم ادعاهایشان دقیقا رد و ابطال قاعده نفی سبیل بود؛ در حالی كه شعار خادمین حرمین را برای خود به یدك می كشیدند. فهد بن عبدالعزیز بعد از مرگ خالد در لوای این نام خیانت های بی شماری به مسلمانان کرد كهن از آن جمله می توان به سوق دادن مواضع اسلامی و عربی مردم فلسطین به سمت صلح و تسلیم به اسرائیل، روابط حسنه و پنهانی با اسرائیل و کشتار خونین چهارصد تن از حجاج ایرانی به دستور آمریکا و کمک به صدام در جنگ ایران و عراق اشاره کرد. وقوع انقلاب اسلامی ایران نیز وهابیان را دچار وحشت کرده است و امروز در پناه آمریكا تبدیل به بخشی از پروژه ایران هراسی آمریكا شده‌اند. وهابیون این بار نیز به بهانه واهی مداخله ایران در امور بحرین و البته به دلیل خیانت  آل خلیفه وارد این كشور شده آند و جنایات بسیاری را مرتكب می شوند. البته این فرایند توسط قدرت‌های فرامنطقه‌ای نظیر آمریكا و انگلستان نیز برای حفظ منافع‌شان پپگیری و حمایت می شود اما در مجموع خیانت این مذهب و فرقه دروغین و غیراسلامی را به مسلمانان نشان می دهد. فرقه‌ای كه با مشتی اباطیل و با حمایت‌های همفر، سفیر تام الختیار و قت بریتانیا در منطقه ایجاد شد و كام مسلمان ار تلخ كرد. باشد كه این فرقه و دولت آل سعود روزی تاوان چنین عملكرد خود در برابر شیعیان مظلوم بحرین و سایر نقاط را پس دهند.

   

  هاتف پور رشیدی

  بخش سیاست تبیان

  + نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در جمعه نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۱:۵۹ بعد از ظهر |
  سازه فولادی نوعی سازه است که مصالح اصلی آن که برای تحمل نیروها و انتقال آنها به کار می‌رود از فولاد است. اتصالات به کار رفته در این نوع سازه‌ها از نوع جوشی، پرچی و یا پیچ می‌باشد و بسته به نوع اتصالات قطعات طرح شده و کنترلهای مربوطه بر روی آنها انجام می‌شود.

  در حال حاضر فولاد از مهمترین مصالح برای ساخت ساختمان و پل و سایر سازه های ثابت است مقاومت فولاد ( تنش تسلیم) مورد استفاده در بازه2400 تا 7000 kgr/cm 2 است که برای ساختمانهای معمولی از فولاد با مقاومت 2400 که به آن فولاد نرمه گفته می شود استفاده می گردد.

  سازه های فولادی به سه دسته تقسیم می شوند:

  منظور از سازه های فولادی در عمران معمولا سازه های قاب بندی شده است. نقش قاب در ساختمان انتقال بار های مرده و بار زنده و زلزله و بار برف از سازه به پی می باشد. و پایداری کلی سازه راحفظ می کند.

  برای ساخت سازه های ساختمانی بیشتر از پروفیل های نورد شده استفاده می شود اگر ابعاد طراحی شده مقادیر دیگری باشد می توان با استفاده از ورق های موجود در بازار پروفیل مربوطه را تهیه کرد.

  روشهای طراحی سازه های فولادی ساختمانی

  ابعاد پروفیل های مورد استفاده در سازه های فلزی را می توان با یکی از روشهای زیر محاسبه کرد. از روشهای زیر دو روش تنش مجاز و روش حدی در مقررات ملی ساختمان مبحث 10 ایران آورده شده است.


  منابع

  طراحی سازه های فولادی بر مبنای آیین نامه ایران (تالیف : شاپور طاحونی)

  مقررات ملی ساختمان مبحث 10 ،1387


  + نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در جمعه نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۱:۵۲ بعد از ظهر |
  با پژوهش در تاريخ اسلام و شناخت سيره خوارج روشن مى شود كه آنان داراى افكارى بسته و برداشتى غلط از اسلام، قرآن و خلافت الهى بودند و چگونه با مسلمين برخورد مى كردند و از روى جهل و بى خردى، به تكفير آنها مى پرداختند خون و اموال آنها را مباح مى شمردند! سپس در روش وهابيان و فتاواى آنها و سياستى كه در قبال امت اسلام در پيش گرفتند بنگرد در اين صورت متوجه مى شود كه روش اينان در امتداد روش خوارج است و مسلمانان از زمانى كه ابن عبدالوهاب مسلط شد تا زمان حاضر، بهاى تأثير آن جريان خطرناك را مى پردازند. اين گفته وهابيان: «لادعاء الالله و لاشفاعة الالله و لا توسل الاّبالله و لا استغاثة الاّبالله»، شعار «لا حكم الا لله» خوارج را در ذهن تداعى مى كند.
   (( حضرت على(عليه السلام) در مورد اين كلمه فرمود: «كلمة الحق يراد به   الباطل»، يعنى ـ كلمه حق است، چون مطابق با آية كريمه «اِنْ الحكم الاّ لله» است و اراده باطل است، زيرا منظور از آن را اميرى گرفتند كه فقط بايد خدا باشد و غير از او كسى نبايد حكومت كند. لازمه حكومت خداوند در ميان مردم، تجسيم است.  (مترجم) ))

   

  + نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در جمعه نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۱:۴۱ بعد از ظهر |

  مقدمه: «اسلام» از آغاز پيدايش و ظهور، جهاد و مبارزهئ مستمر عليه قدرتهاي ظلم گستر جهان را از اهداف اوليه و بنيادين خود قرار داده و رهايي انسانهاي در بند جور و ستم جباران تاريخ و گسستن زنجيرهاي اسارت و بردگي و استقرار صلح و آزادي را از پي آمدهاي طبيعي گسترش اين جهاد مقدس دانسته است.
  ماهيت ظلم ستيزي و حمايتهاي همه جانبه اين آئين حياتبخش از محرومان و مظلومان جهان منافع نامشروع قدرتهاي استعماري را در طول تاريخ به خطر افكنده و با دميدن روح جهاد و مبارزه در ستمديدگان وضعيت نگاهداشته شدگان زمين، عرصه ها را يكي پس از ديگري بر پيشوايان جور تنگ كرده و حيات ننگين و پليدشان را با خطر مواجه نموده است.
   قدرتهاي استكباري كه تعاليم زندگي ساز و حركت آفرين اسلام را با منافع خويش در تضاد مي بينند و اتحاد روزافزون و تكوين قدرت سياسي مسلمانان جهان را سد و مانعي بزرگ در راه تحقق سياستهاي ضد انساني خود تلقي مي كنند، با تمام توان همه راه ها و روشهاي شيطاني را براي مقابله بااسلام و اتحاد و وحدت مسلمانان به كار مي گيرند.
   يكي از حربه ها و روشهاي مقابله با اسلام و رخنه در صفوف مسلمانان تحريف حقايق دين و واژگونه كردن اهداف و مقاصد نهايي تعاليم مقدس اسلام مي باشد.
   اين حربه و ترفند در قالب ساختن و پروردن فرقه هاي جديد براي قشرهايي از مسلمانان در مناطق و محدوده هاي مناسب و سپس ترويج و گسترش آن در جهان اسلام چهره مي نمايد! «وهابيت» يكي از اين فرقه هاي ساختگي است كه با مهارت تمام توسط استعمار انگليس بنيان نهاده شد.
   اهدافي كه استعمارگران انگليسي از ساختن مسلك وهابيت دنبال مي كردند عبارت بود از: بدعت گذاري در دين با تحريف حقايق و احكام اسلامي، خنثي كردن تعاليمي چون جهاد و مبارزه، بي رنگ كردن وجهه سياسي و اجتماعي اسلام و خلاصه كردن دين و دين باوري در نماز و ذكر و عبادت، و ناموجه جلوه دادن تجمع در اماكن مقدسه و زيارتگاهها بعنوان يكي از نمودها و پايگاههاي وحدت و قدرت سياسي مسلمانان و تخريب آنها بعنوان مظاهر شرك و گمراهي! اين تنها استعمار گران انگليسي نبودند كه با ساختن مذهب وهابيت و روي كار آوردن حكومت آل سعود به مقاصد شيطاني خويش براي مقابله با اسلام و مسلمانان نائل آمدند، بلكه در مراحل بعدي وهابيان آل سعود به پابوسي آمريكائيان شتافتند و در خدمت اهداف ضد انساني آنان در آمدند.
   آنچه حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه «اسلام آمريكايي» ناميدند و از آن به عنوان يك خطر بزرگ ياد نمودند، امروز بزرگترين جلوه آن اسلام آل سعود است.
   اين اسلام نه تنها ضرر و خطري براي قدرتهاي استكباري ندارد، بلكه منافع سرشاري نيز براي آنها در بردارد و آن توجيه جنايتها و حفظ قدرت و سيطرهئ آنان در منطقه است.
   به همين دليل بودجه هاي كلان صرف تبليغ و ترويج اين نوع اسلام مي شود، اسلامي كه ظاهري از اسلام راستين دارد، ولي محتواي آن واژگونه گشته و بدست فراموشي سپرده شده است.
   انتشارات روزنامه جمهوري اسلامي كه يكي از مسئوليتهاي اساسي خود را تلاش در جهت گسترش اسلام ناب محمدي (ص) مي داند، با انتشار اين كتاب گامي موئثر در مسير تحقق اين هدف مقدس برداشته و اميدوار است نشر اين اثر در مقابله با تبليغات باطل مسلك استعمار ساخته وهابيت سهمي داشته باشد و بر سطح بينش سياسي جامعه اسلامي بيفزايد.
   اين مجموعه در سال 66با همين عنوان در روزنامه جمهوري اسلامي منتشر شد و پس از درخواستهاي مكرر خوانندگان به صورت كتاب در اختيار علاقه مندان قرار مي گيرد.
   انتشارات روزنامه جمهوري اسلامي  تاليف: رضا فتح آبادي ناشر: انتشارات روزنامه جمهوري اسلامي تيراژ: 2200 جلد چاپ اول: 1375

   

  + نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در جمعه نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۱:۳۹ بعد از ظهر |
  خبري که گاهي تن شهروندان پايتخت‌نشين را مي‌لرزاند
  شايعه‌اي به قدرت 8 ريشتر تهران را لرزاند اين بار ديگر از تاب بازي در توکيو خبر نبود. زلزله‌هايي که پيش از اين فقط چند مصدوم بر جا مي‌گذاشتند دست در دست سونامي گذاشتند و ژاپن را به مرز جنون کشاندند.
  هشدار به تهران، تکراري‌ترين تيتري بود که بعد از فاجعه ژاپن در روزنامه‌هاي کشور منعکس شد. همه نگران شديم که اگر تهران بلرزد چه بر سر خانه‌هاي سست و تاسيسات فرسوده و مردم بي‌دفاع مي‌آيد.
  نگراني براي زلزله‌اي که در راه است با عقل و منطق جور درمي‌آيد اما سوال اصلي اين است که آيا اين احساس نگراني کفايت مي‌کند يا بايد خود را براي مقابله با فاجعه احتمالي آماده کنيم.
  اين گزارش مجموعه‌اي از هشدارها و اعلام آمادگي‌هاي دستگاه‌هايي است که شهروندان به عملکرد موثر آنان در هنگام وقوع زلزله دل بسته‌اند.

  هشدار موثر است يا مقاوم‌سازي
  «تمامي مراکز مديريت و تصميم‌گيري در همه بخش‌ها در تهران متمرکز است و با توجه به اين تمرکز، مقاوم‌سازي تاسيسات قبل از هرگونه رخداد غيرمترقبه از اولويت‌هاي عمده ماست.»
  حالا اگر دوست داشته باشيد نگاهي به فعاليت‌هاي مرتبط با تمرکز‌زدايي از پايتخت بيندازيم تا دريابيم «اولويت‌هاي عمده»‌اي که آقاي استاندار از آن حرف مي‌زند تا چه اندازه محقق شده است.
  مهلت خروج کارکنان دولت از تهران در آخرين روز مرداد سال گذشته به پايان رسيد و پيش‌بيني خروج 200 هزار نفري دولت درست از آب درنيامد.
  تا آن تاريخ تنها 7000 کارمند براي خروج از تهران اعلام آمادگي کردند که البته اين آمار باز هم ريزش داشت.
  در همان زمان نايب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس با انتقاد از استفاده ابزاري از موضوع زلزله با انتقاد از ورود دولت به اين بحث به صراحت گفت: شکل موضع‌گيري دولت در اين مقوله خوشايند نيست و جامعه را با استرس و نگراني روبه‌رو مي‌کند. بايد توجه کنيم افراد با روحيه و سلايق متفاوت در کلانشهر تهران زندگي مي‌کنند و نبايد کسي در محل زندگي خود احساس ناامني کند اما ما با استفاده از بيان احتمال وقوع زلزله، زندگي چند ميليون شهروند را با ناامني گره زديم و راه چاره را خروج از تهران عنوان کرديم.
  مهندس سعيد نعمتي ـ زلزله‌شناس ـ در گفتگو با گزارشگر سياست روز اکثر بحث‌هاي مرتبط با زلزله را خالي از مفاهيم علمي و کارشناسي مي‌داند و مي‌گويد: «متاسفانه در بحث تخصصي زلزله معمولا کساني اظهارنظر مي‌کنند که فرق کمربند زلزله آلپاين و کمربند ايمني را نمي‌دانند و خطر اين ناآگاهي اگر بيشتر از زلزله نباشد، کمتر هم نيست.»
  اين کارشناس مي‌افزايد: «فرايند زلزله به تحولات درون زميني بستگي دارد و صرف قرار گرفتن روي کمربند آلپاين و نزديکي به گسل‌هاي معروف به ابعاد فاجعه احتمالي، ربط چنداني ندارد.»
  وي تصريح مي‌کند: «کساني که نسبت به زلزله تهران، هشدار مي‌دهند، دغدغه چنداني در اين خصوص ندارند وگرنه با امکانات و اختياراتي که دارند، مسئله مقاوم‌سازي تاسيسات و زيرساخت‌ها را جدي‌تر مي‌گرفتند و براي مثال در انتهاي کوچه شش‌متري مجوز برج چهل متري را صادر نمي‌کردند.

  دستگاه‌هايي که رفتند، دستگاه‌هايي که ماندند
  منظور از دستگاه‌ها در ميان تيتر بالا، دستگاه زلزله‌سنج نيست. مراد ما دستگاه‌هاي اجرايي است که هنگام مطرح شدن بحث خروج دواير دولتي از تهران از يکديگر سبقت مي‌گرفتند اما تقريبا تمامي مسئولان ارشد اين دستگاه‌ها، ماجراي خروج از پايتخت را به دست فراموشي سپرده‌اند.
  «فهرست 163 شرکت و موسسه دولتي در کار گروه براي انتقال از تهران اعلام شده بود که تاکنون 106 شرکت قطعي منتقل شده و 38 شرکت نيز مقدمات انتقال را فراهم کرده‌اند.»
  نگاهي به آمار موجود نشان مي‌دهد که اين پيش‌بيني معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌هاي انساني هم به وقوع پيوست و تنها چند شرکت ـ آن هم صوري ـ از تهران خارج شدند.
  ظاهرا کساني که از خروج سريع وزارتخانه‌هاي دولتي به استان‌هاي ديگر کشور سخن مي‌گويند از مسائل قانوني و محدوديت‌هاي موجود اطلاع چنداني ندارند و با غلبه احساسات بر منطقه، سخن مي‌گويند.

  حرف آخر
  حرف آخر اين گزارش، حکايت شهري بي‌دفاع است که حتي در برابر يک زلزله 6 ريشتري هم دستهايش را به علامت تسليم بالا مي‌برد. شهري که تنها به شعار و مصاحبه مجهز است و براي زلزله احتمالي، برنامه مدوني ندارد. شهري که مي‌تواند «توکيو» باشد و از خودش دفاع کند اما امروز بي‌پناه‌تر از هميشه کابوس فاجعه‌اي را مي‌بيند که در راه است.

  + نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۱:۴۳ بعد از ظهر |
  چند سالی است که ایام تعطیلات عید نوروز تبدیل شده است به موسم جهاد و کوشش دانشجویان و طلاب بسیجی برای آبادانی هر چه بیشتر کشور. اردوهای جهادی که چند سالی است با حضور پرشور و استقبال گسترده دانشجویان و طلاب از رونق خاصی بر خوردار شده، می رود تا به یکی از مولفه ها و اتفاقات مهم فرهنگی کشور تبدیل شود. پیشرفت سریع فرهنگ جهادی در کشور و تشکیل بیش از 1200 گروه جهادی، حکایت از شکل گیری حرکت فرهنگی عظیمی دارد که برکاتش چه بسا با اردوهای راهیان نور قابل قیاس باشد.
  اردو های جهادی و اردوهای راهیان نور، دو قلو های مکمل، برادران نزدیک و بال های پرواز جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی هستند که قدرت نرم جمهوری اسلامی وام دار آن هاست.
  در شرایطی که سبک زندگی بسیاری از مردم، به خصوص ساکنان شهر های بزرگ و طبقات مرفه متاثر از مولفه های تمدن غربی است، یقینا باور چنین مجاهدت هایی سخت است. ده ها هزار دانشجو و طلبه پس از اتمام موفقیت آمیز یک سال پر مشقت تحصیلی، عطای حضور در کنار خانواده و تفریحات مرسوم را به لقایش می بخشند و در محروم ترین نقاط کشور مشغول جهاد با فقر و استضعاف می شوند.
  آنچه در ادامه می آید، گزارشی است از فعالیت های گروه جهادی منتظران خورشید در یکی از محروم ترین روستا های کشور.

  گروه جهادی منتظران خورشید
  گروه های جهادی کشور اگرچه همگی در نیت و انگیزه با هم مشترکند، اما در کارآمدی و برنامه ریزی مراتب متفاوتی دارند. میزان بهره گیری گروه های جهادی از تجربیات انباشته اردوهای جهادی کشور طی ده سال گذشته و برنامه ریزی دقیق، وجه ممیزه گروه های جهادی با یکدیگر است. منتظران خورشید گروه جهادی موفقی است که دو مولفه فوق را در حد توانش به کار گرفته است. مدیران گروه که به جای مدیر، لفظ خادم را برای خود برگزیده اند، به خوبی از گنجینه ارزشمند تجربه انباشته یک دهه گذشته سود برده اند. دقت در شناسایی منطقه یکی از مزیت های منتظران خورشید است. خادمین اردو اصرار داشته اند که باید در نهایت وسواس، محروم ترین نقاط و مستحق ترین مردم را شناسایی کنند. همین دقت نافذ نیز دست آوردی مهم برای شان به دنبال داشته است. روستای زبرینگ که این روزها به لطف مستند های ساخته شده توسط این گروه برای خود شهرتی دست و پا کرده است، از جمله محروم ترین نقاط کشور، واقع در شمال غربی استان سیستان و بلوچستان است.
  زبرینگ کجاست؟
  از فرودگاه چابهار 2 ساعت فاصله است تا شهر نیک شهر و از آنجا تا بخش فنوج 5 ساعت. 3 ساعت دیگر همچنان راه است تا زبرینگ که از نیمه راه جاده خاکی می شود و به قدری صعب العبور که مینی بوس قادر به ادامه مسیر نیست و به خاطر رودخانه های پی در پی آن؛ گروه باقی راه را باید با تویوتا طی کنند. این مختصات جغرافیایی زبرینگ بود.
  اما مختصات محرومیت زبرینگ. مردم روستا به جز چند نفری کپر نشین اند. اهالی این روستا تا نوروز 1389 حتی از آب آشامیدنی سالم و سرویس بهداشتی بی بهره بودند. جوانان روستا اکثرا بی کار یا مشغول به کارگری هستند و سر جمع در آمد خانواده ها در سال به 500 هزار تومان هم نمی رسد.
  در حوزه فرهنگ و اجتماع اما این ما هستیم که در برابر اهالی زبرینگ، فقیریم و محروم. روستاییان روابطشان با یکدیگر بسیار برادرانه است. نماز اول وقت شان ترک نمی شود و کودکان شان از سنین کم نماز را به جای می آورند. بسیار مقیدند و شاکر خداوند، به گونه ای که از هیچ کدام شان شکایت یا گله ای نمی توان شنید.

  یاران خورشید در زبرینگ
  این دومین سال حضور منتظران خورشید در روستای زبرینگ است. اصرار بر حضور مستمر در یک منطقه تا رفع کامل محرومیت و تحقق حداقل های زندگی، یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد منتظران خورشید است. این مسئله آن ها را تا جایی رهنمون کرده است که برای آینده زبرینگ، چشم انداز پیشرفت هم تنظیم کرده اند. تعداد جهادگران حاضر در گروه هم نسبت به سال گذشته دو برابر شده است و به 60 نفر رسیده است. 20 طلبه و 40 دانشجو که 10 تایی هم خانم در بین شان دیده می شود.
  حضور دانشجویان پرشور و طلاب نورانی، شور و شعفی عجیب را در روستا موجب شده است. نوجوانان و جوانان روستا همدم بسیجیان شده اند و از بعد از نماز صبح تا پس از نماز مغرب و عشا پا به پای جهادگران می کوشند. مسجد 14 معصوم زبرینگ محل اسکان گروه است.

  برنامه های عمرانی گروه
  نوروز 1389 مردم زبرینگ به همت منتظران خورشید، هم آب آشامیدنی و لوله کشی شده داشتند و هم بیست چشمه سرویس بهداشتی. اما این بار گروه گام بلند تری را برداشته است. ساخت 4 واحد مسکونی، پایگاه بسیج، کانون فرهنگی – هنری و استخر آب کشاورزی برنامه های عمرانی بود که منتظران خورشید در زبرینگ اجرا کردند.
  اما امسال روستای کوردان که در فاصله 2 کیلومتری زبرینگ قرار دارد نیز از حضور جهادگران بی بهره نبود. بیست و یک چشمه سرویس بهداشتی هدیه منتظران خورشید بود به برادران اهل سنت در روستای کوردان.

  برنامه های فرهنگی
  اصل حضور جوانان مومن و دست کشیدن شان از لذت های مرسوم و کار و تلاش بی مزد و منت، خود بزرگترین اتفاق فرهنگی است که الهام بخش جوانان روستایی و مایه امیدواری آنان است. اما کمیته فرهنگی منتظران خورشید به این اکتفا نکرده است.
  هیئت عزاداری، محفل انس با قرآن کریم، دیوار نویسی از روایات اهل بیت و برگزاری یادواره شهدایی که حتی پای فرماندار و مسئولین استانی را به روستا باز کرد، از جمله مهمترین اقدامات فرهنگی انجام شده در روستای زبرینگ بود.
  خواهران حاضر در اردو نیز وظیفه خطیر آموزش زنان و کودکان روستا را بر عهده دارند. آموزش های شان طیف وسیعی از موضوعات را در بر می گیرد، از جمله: مسائل شرعی، سیاسی، عفاف و حجاب، مهارت های زندگی، آموزش های پزشکی و ...

  اقتصاد زبرینگ
  بیکاری جوانان و درآمد کم خانواده ها از مشکلات اصلی روستاییان است. اگرچه تاثیرات مثبت هدفمندی یارانه هارا می توان به عینه در زندگی شان مشاهده کرد، اما هنوز مشکلات زیادی متوجه اهالی زبرینگ است.
  منتظران خورشیدی ها که تحویل سال نو را نیمه های شب با تاسی به شهدای دفاع مقدس در رمل های اطراف زبرینگ برگزار و از طریق تلفن همراه، پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب را می شنیدند، از اینکه هم زمان با فرمان رهبرشان مشغول جهاد اقتصادی هستند، بسیار خوشحال اند و البته ناگفته نماند که آنتن دهی تلفن همراه نیز حاصل پیگیری های همین گروه جهادی است.
  گروه جهادی، چاره بیکاری جوانان را در راه اندازی تعاونی دیده است. به خصوص که مورد تاکید رهبر معظم هم می باشد. تاسیس تعاونی حضرت زهرا (س) و صندوق قرض الحسنه امام علی (ع) هم برای کمک به ازدواج جوانان در دستور کار است.

  چشم انداز زبرینگ
  با جدیتی که در اهالی منتظران خورشید مشاهده می شود، رفع محرومیت و تحقق حداقل های زندگی در زبرینگ دور از دسترس نیست. در چشم انداز چهار ساله ای که این گروه برای پیشرفت روستای زبرینگ تنظیم کرده است، قرار است پدیده تلخ کپر نشینی به کلی از چهره روستا زدوده شود و همه اهالی روستا از منزل مسکونی مناسب برخوردار شوند. با تاسیس تعاونی و همچنین کمک به گسترش کشاورزی روستا از طریق احداث استخر آب کشاورزی، معضل بیکاری جوانان روستا باید رفع شود. همچنین پیگیری جدی و مطالبه مستمر از مسئولین استانی برای احداث جاده آسفالته در دستور کار قرار دارد که البته آن طور که شنیده می شود مسئولین استانی برای تحقق این مهم قول هایی داده اند. سال آینده نیز زبرینگ صاحب سالن ورزشی خواهد شد.
  همچنین کپر زدایی از روستای کوردان و پیگیری برق روستای چیل کنار نیز در دستور کار گروه است.

  وداعی که اتفاق نیفتاد
  در چهره اعضای گروه که از 23 اسفند تا 8 فروردین در منطقه حاضر بوده اند و سخت مشغول کار و جهاد، خستگی دیده نمی شود و به جای آن در حالی که هنور از زبرینگ خارج نشده اند، غبار دلتنگی بر چهره های شان نشسته است. اهالی هم همینطور بی قرارند. زبرینگ و منتظران خورشید به یک خانواده بدل شده اند. کودکان و نوجوانان روستا که بیشتر انس گرفته اند با جهادگران، بی تابی بیشتری می‌کنند و به جهادگران یادگاری می دهند و یادگاری می گیرند. هر دو طرف اما خوب می دانند که هیچ جدایی در کار نیست و سال دیگر جهادگران بادستی پر، عازم زبرینگ خواهند شد و این علاوه بر حضور مستمر خادمین گروه در طی سال، برای پیگیری و رصد پیشرفت پروژه هاست.
  محمد حسین حیدری
  خبرنگار روابط عمومی ریاست سازمان بسیج مستضعفین

  + نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۱:۳۸ بعد از ظهر |
  سالهاست که تحقیقات گسترده ای برای ارزیابی و بررسی مزیت های کیفی استفاده از فیبر در بتن در کارهای عمومی مهندسی عمران در جریان است. فیبرهای افزودنی مختلفی در ترکیب با بتن برای کاربردهای خاص طراحی و برای بهبود خواص مکانیکی آن آزمایشهای زیادی صورت گرفته است. محققان در مواد جدید به دنبال افزایش شکل پذیری، دستیابی به مقاومت فشاری بیشتر و یا افزایش مقادیر سختی ناهمسانگرد (anisotropic) هستند. مواردی که بیشتر در طراحی سازه ها در مناطق لرزه خیز کاربرد دارد. تحقیقات صورت گرفته بطورکلی به ارزیابی اثرات فیبرهای ساخته شده از فولاد، شیشه، کربن و یا کنف  روی رفتار بتن می پردازد.انتخاب مواد مختلف برای این صورت گرفته است تا خواص بتن الزامات ویژه طراحی را تامین کند. تعدادی از این الزامات شامل مقاومت قلیایی، مقاومت در برابر خوردگی، عدم حساسیت مغناطیسی و افزایش شکل پذیری اتصال تیر به ستون برای اتلاف انرژی در هنگام فعالیت گسلها و وقوع زلزله می باشد.

  الیاف ریز تهیه شده از فولاد ،شیشه ،کربن و یا کنف چنان با بتن مخلوط می شوند که تشکیل ماتریسی از بتن میگردند که در آن الیاف سنگ دانه ها را در بتن در برگرفته اند. افزودن فیبرها به بتن آنرا همگن تر و ایزوترپیک تر می گرداند و سبب بهبود مقاومت کششی و به ویژه شکل پذیری آن می شود. اگرچه خواص فیبرهای ساخته شده از شیشه ،کربن و ... در برخی موارد متفاوت از خواصی است که ما از فولاد سراغ داریم اما آنچه کاملا مشهود است اینست که تنها فولاد است که می تواند ناحیه ای از رفتار پلاستیک را فراهم کند. بیشترین کاربرد الیاف فولادی در احداث تونلها و کفهایی است که تحت بارهای سنگین صنعتی قرار دارند. افزودن فیبرهای فولادی سبب افزایش مقاومت کششی در بتنهای معمولی و یا بتنهای با مقاومت بالا می گردد.همچنین اثرات مثبتی بر روی کنترل تشکیل ترکها و تغییرشکلهای درازمدت عضو دارد.در مورد فیبرهای شیشه می توان گفت که ظرفیت بسیار خوبی دربرابر حملات شیمیایی در محیطهای قلیایی را دارد بنابراین الیاف شیشه بویژه در مواردی که مقاومت بالا در برابر خاصیت قلیای مورد نیاز است قابل استفاده می باشد.از دیگر مزیت های آن مقاومت در برابر خراش است.فیبرهای کنف که از قدیمی ترین الیاف محسوب می شوند و در صنایع دیگری مانند نساجی نیز کاربرد دارند به دلایل زیادی استفاده از آنها در سازه های بتنی با شکست همراه بوده است. زیرا از جهت خواص مکانیکی نسبت به سایر مواد فاصله زیادی دارد. مقاومت کششی و مدول یانگ در آن بستگی به فصل برداشت محصول و فرایند برداشت محصول دارد.همچنین بدلیل وجود اسید سیلیسیک در آن مقاومت خوبی در برابر مواد قلیایی ندارد و سبب انبساط قلیایی و ایجاد ترک در بتن می گردد.فیبرهای کربن معمولا از مواد زائد حاصل از تولیدات کربنی مختلف بدست می آید و همچنین بصورت فتیله تولید و فروخته می شود.باید گفت که کربن مقاومت در برابر خوردگی و جریان مغاطیسی بهتری نسبت به فولاد از خود نشان می دهد. بطوریکه علاوه بر فیبرهای فولادی فیبرهای کربنی آینده بهتری نسبت به سایر فیبرها در کاربردهای مهندسی عمران دارند. اما باید دقت داشت که تولید بتن مسلح با فیبر با ارزش تر از اینست که ما فقط فیبر به بتن معمولی اضافه کنیم. زیرا در این صورت شاهد بهبود ساختار دانه ای برای تامین کارایی و خواص مکانیکی مخلوط خواهیم بود.

  + نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۱:۲۱ بعد از ظهر |

  بتن سبک ماده ای است با ترکیبات جدید و فوق العاده سبک و مقاوم. مواد تشکیل دهنده بتن سبک عبارت است از ورموکولیت، پرلیت، سنگ بازالت و سیمان تیپ 2 و ...
  در این بتن همانند بتنهای عادی ، از ماسه استفاده نمی شود.
  عدم وجود ماسه باعث سبک و همگن شدن ساختار بتن گردیده و باعث می شود که مواد تشکیل دهنده که تقریبا" از یک خانواده می باشند و بهتر همدیگر را جذب کنند .ساختمان این بتن متخلخل بوده و این مسئله پارامتر بسیار موثری است. چون تخلخل موجود در بتن باعث مقاوم شدن در برابر زلزله و عایق شدن در برابر صدا ، گرما و سرما می گردد.
  ترکیبات این بتن به گونه ای عمل می کند که حالت ضد رطوبت به خود گرفته و به مانند بتن معمولی که جذب آب دارد عمل نکرده و آب را از خود دفع می کند.

  این بتن تحت فشار مستقیم (پرس) ساخته می شود.


  بدلیل شکل گیری بتن در فشار، ساختار آن دارای یکپارچگی قابل قبولی است.  بتن سبک در قالبهای طراحی شده توسط متخصصین، بصورت یکپارچه ریخته می شود.  بدلیل یکپارچگی در نوع ساختمان بتن، قطعه تولیدی از استحکام بالایی برخوردار شده و مقاومت بالایی نیز در برابر زلزله از خود نشان خواهد داد.  برای تقویت این بتن از یک یا چند لایه شبکه فلزی در داخل بتن استفاده شده که این حالت همانند مسلح کردن بتن معمولی بوسیله میلگرد می باشد.  هزینه تولید این نوع بتن از دیگر مواد ساختمانی به نسبت ویژگی آن پایینتر است.  زمان بسیار کمتری جهت تولید دیوار های بتنی سبک یا قطعات دیگر لازم است.  پرت مواد اولیه جهت تولید بتن سبک بسیار کمتر از بتن معمولی است. چون تمام مراحل تولید در محل مشخصی صورت گرفته و جهت تولید پروسه ای طراحی گردیده است.  بدلیل طراحی کلیه مراحل تولید و وجود نظارت بر تمامی این مراحل ماده تولیدی دارای استاندارد خاصی تعریف شده است. (مهندسی ساز)  خرید مصالح بطور عمده صورت می گیرد و هزینه کمتری برای سازنده در بر خواهد داشت و در نهایت خانه پیش ساخته با قیمت پائین تری عرضه می گردد.  قطعات تولیدی در کارخانه از آزمایشات کنترل کیفیت گذر کرده و در صورت تائید به بازار مصرف عرضه می گردد.  بتن سبک مسطح بوده که می توان با یک ماستیک کاری ساده بر روی آن رنگ آمیزی کرد.

  + نوشته شده توسط mohamadreza yahyanejad در پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت ۲۱:۲۰ بعد از ظهر |


  Powered By
  BLOGFA.COM